روز جامعه ML 9 نوامبر است! برای به روز رسانی از TensorFlow، JAX به ما بپیوندید، و بیشتر بیشتر بدانید

مدل ترانسفورماتور برای درک زبان

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHubدانلود دفترچه یادداشت

این قطار آموزش مدل ترانسفورماتور برای ترجمه یک پرتغالی به انگلیسی مجموعه داده . این یک نمونه پیشرفته است که فرض دانش است متن و توجه .

ایده اصلی در پشت مدل ترانسفورماتور توانایی برای حضور به موقعیت های مختلف از دنباله ورودی برای محاسبه یک نمایش از آن توالی خود توجه است. ترانسفورماتور ایجاد پشته از لایه های خود توجه و در زیر در بخش مدرج توجه ضرب و توجه چند سر است.

دسته مدل ترانسفورماتور ورودی اندازه متغیر با استفاده از پشته از لایه های خود به جای توجه RNNs یا CNNs . این معماری کلی دارای چندین مزیت است:

 • هیچ پیش فرضی در مورد روابط زمانی/مکانی در داده ها ارائه نمی دهد. این است ایده آل برای پردازش مجموعه ای از اشیاء (به عنوان مثال، واحد استارکرافت ).
 • خروجی های لایه را می توان به طور موازی محاسبه کرد ، به جای یک سری مانند RNN.
 • آیتم ها دور می تواند خروجی هر یک از دیگر و بدون عبور از بسیاری از RNN مراحل، یا لایه پیچیدگی (نگاه کنید به تحت تاثیر قرار دهد صحنه حافظه ترانسفورماتور به عنوان مثال).
 • می تواند وابستگی های دوربرد را بیاموزد. این یک چالش در بسیاری از وظایف دنباله ای است.

نقاط ضعف این معماری عبارتند از:

 • برای یک سری زمانی، خروجی برای یک مدت مرحله از کل تاریخ به جای تنها ورودی و در حال حاضر پنهان دولت محاسبه می شود. این ممکن است به کمتر کارآمد.
 • اگر ورودی دارای یک زمانی / مکانی رابطه، مانند متن، برخی را پشتیبانی می کند موضعی باید اضافه شود و یا مدل به طور موثر یک کیسه از کلمات را ببینید.

پس از آموزش مدل در این دفترچه یادداشت ، می توانید یک جمله پرتغالی وارد کرده و ترجمه انگلیسی را برگردانید.

توجه به نقشه حرارتی

برپایی

pip install tensorflow_datasets
pip install -U tensorflow-text
import collections
import logging
import os
import pathlib
import re
import string
import sys
import time

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_text as text
import tensorflow as tf
logging.getLogger('tensorflow').setLevel(logging.ERROR) # suppress warnings

مجموعه داده را بارگیری کنید

استفاده از مجموعه داده TensorFlow برای بارگذاری پرتغالی به انگلیسی مجموعه داده ترجمه از مذاکرات TED گسترش پروژه ترجمه .

این مجموعه شامل تقریباً 50000 نمونه آموزشی ، 1100 نمونه اعتبارسنجی و 2000 نمونه آزمایشی است.

examples, metadata = tfds.load('ted_hrlr_translate/pt_to_en', with_info=True,
                as_supervised=True)
train_examples, val_examples = examples['train'], examples['validation']

tf.data.Dataset شی بازگردانده شده توسط TensorFlow مجموعه داده بازده جفت نمونه متن:

for pt_examples, en_examples in train_examples.batch(3).take(1):
 for pt in pt_examples.numpy():
  print(pt.decode('utf-8'))

 print()

 for en in en_examples.numpy():
  print(en.decode('utf-8'))
e quando melhoramos a procura , tiramos a única vantagem da impressão , que é a serendipidade .
mas e se estes fatores fossem ativos ?
mas eles não tinham a curiosidade de me testar .

and when you improve searchability , you actually take away the one advantage of print , which is serendipity .
but what if it were active ?
but they did n't test for curiosity .

توکن سازی متن و سلب علامت

شما نمی توانید یک مدل را مستقیماً روی متن آموزش دهید. متن ابتدا باید به نمایندگی عددی تبدیل شود. به طور معمول ، شما متن را به توالی شناسه های توکن ، که به عنوان شاخص به یک جاسازی استفاده می شود ، تبدیل می کنید.

یکی از پیاده سازی محبوب در نشان Subword tokenizer آموزش ایجاد tokenizers subword ( text.BertTokenizer ) بهینه سازی شده برای این مجموعه داده و صادرات آنها را در یک saved_model .

دانلود و از حالت فشرده خارج و وارد saved_model :

model_name = "ted_hrlr_translate_pt_en_converter"
tf.keras.utils.get_file(
  f"{model_name}.zip",
  f"https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/{model_name}.zip",
  cache_dir='.', cache_subdir='', extract=True
)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/ted_hrlr_translate_pt_en_converter.zip
188416/184801 [==============================] - 0s 0us/step
196608/184801 [===============================] - 0s 0us/step
'./ted_hrlr_translate_pt_en_converter.zip'
tokenizers = tf.saved_model.load(model_name)

tf.saved_model شامل دو tokenizers متن، یکی برای زبان انگلیسی و یکی برای پرتغالی. هر دو روش مشابهی دارند:

[item for item in dir(tokenizers.en) if not item.startswith('_')]
['detokenize',
 'get_reserved_tokens',
 'get_vocab_path',
 'get_vocab_size',
 'lookup',
 'tokenize',
 'tokenizer',
 'vocab']

tokenize روش دسته ای از رشته ها به یک خالی-دسته ای از شناسه رمز تبدیل می کند. این روش علائم نگارشی را تقسیم می کند ، کوچک می کند و یونیکد را عادی می کند قبل از توکن شدن. این استاندارد در اینجا قابل مشاهده نیست زیرا داده های ورودی از قبل استاندارد شده اند.

for en in en_examples.numpy():
 print(en.decode('utf-8'))
and when you improve searchability , you actually take away the one advantage of print , which is serendipity .
but what if it were active ?
but they did n't test for curiosity .
encoded = tokenizers.en.tokenize(en_examples)

for row in encoded.to_list():
 print(row)
[2, 72, 117, 79, 1259, 1491, 2362, 13, 79, 150, 184, 311, 71, 103, 2308, 74, 2679, 13, 148, 80, 55, 4840, 1434, 2423, 540, 15, 3]
[2, 87, 90, 107, 76, 129, 1852, 30, 3]
[2, 87, 83, 149, 50, 9, 56, 664, 85, 2512, 15, 3]

detokenize تلاش روش برای تبدیل این شناسه رمز به متن قابل خواندن توسط انسان عقب:

round_trip = tokenizers.en.detokenize(encoded)
for line in round_trip.numpy():
 print(line.decode('utf-8'))
and when you improve searchability , you actually take away the one advantage of print , which is serendipity .
but what if it were active ?
but they did n ' t test for curiosity .

سطح پایین تر lookup تبدیل روش از نشانه رمز، شناسه به متن رمز:

tokens = tokenizers.en.lookup(encoded)
tokens
<tf.RaggedTensor [[b'[START]', b'and', b'when', b'you', b'improve', b'search', b'##ability', b',', b'you', b'actually', b'take', b'away', b'the', b'one', b'advantage', b'of', b'print', b',', b'which', b'is', b's', b'##ere', b'##nd', b'##ip', b'##ity', b'.', b'[END]'], [b'[START]', b'but', b'what', b'if', b'it', b'were', b'active', b'?', b'[END]'], [b'[START]', b'but', b'they', b'did', b'n', b"'", b't', b'test', b'for', b'curiosity', b'.', b'[END]']]>

در اینجا می توانید جنبه "زیر کلمه" توکن سازها را مشاهده کنید. کلمه "قابلیت جستجو" به "جستجو ## قابلیت" و کلمه "سرندیپیتی" به "s ## ere ## nd ## ip ## ity" تجزیه می شود.

راه اندازی خط لوله ورودی

برای ایجاد یک خط لوله ورودی مناسب برای آموزش ، برخی تغییرات را در مجموعه داده اعمال می کنید.

این تابع برای کدگذاری دسته های متن خام استفاده می شود:

def tokenize_pairs(pt, en):
  pt = tokenizers.pt.tokenize(pt)
  # Convert from ragged to dense, padding with zeros.
  pt = pt.to_tensor()

  en = tokenizers.en.tokenize(en)
  # Convert from ragged to dense, padding with zeros.
  en = en.to_tensor()
  return pt, en

در اینجا یک خط لوله ورودی ساده است که داده ها را پردازش ، مخلوط و دسته بندی می کند:

BUFFER_SIZE = 20000
BATCH_SIZE = 64
def make_batches(ds):
 return (
   ds
   .cache()
   .shuffle(BUFFER_SIZE)
   .batch(BATCH_SIZE)
   .map(tokenize_pairs, num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
   .prefetch(tf.data.AUTOTUNE))


train_batches = make_batches(train_examples)
val_batches = make_batches(val_examples)

رمزگذاری موقعیتی

لایه های توجه ورودی خود را به عنوان مجموعه ای از بردارها بدون ترتیب متوالی می بینند. این مدل همچنین شامل هیچ لایه مکرر یا پیچشی نیست. به همین دلیل "رمزگذاری موقعیتی" اضافه می شود تا به مدل اطلاعاتی در مورد موقعیت نسبی نشانه ها در جمله بدهد.

بردار رمزگذاری موقعیتی به بردار جاسازی اضافه می شود. جاسازی نشانه ای در یک فضای d بعدی است که در آن نشانه های با معنی مشابه به یکدیگر نزدیکتر هستند. اما جاسازی شده موقعیت نسبی نشانه ها را در یک جمله رمزگذاری نمی کند. بنابراین پس از اضافه کردن پشتیبانی می کند موضعی، نشانه خواهد بر اساس تشابه از معنای خود و موقعیت خود را در جمله، در فضای d بعدی به یکدیگر نزدیک تر می شود.

فرمول محاسبه کدگذاری موقعیتی به شرح زیر است:

$$\Large{PE_{(pos, 2i)} = \sin(pos / 10000^{2i / d_{model} })} $$
$$\Large{PE_{(pos, 2i+1)} = \cos(pos / 10000^{2i / d_{model} })} $$
def get_angles(pos, i, d_model):
 angle_rates = 1 / np.power(10000, (2 * (i//2)) / np.float32(d_model))
 return pos * angle_rates
def positional_encoding(position, d_model):
 angle_rads = get_angles(np.arange(position)[:, np.newaxis],
             np.arange(d_model)[np.newaxis, :],
             d_model)

 # apply sin to even indices in the array; 2i
 angle_rads[:, 0::2] = np.sin(angle_rads[:, 0::2])

 # apply cos to odd indices in the array; 2i+1
 angle_rads[:, 1::2] = np.cos(angle_rads[:, 1::2])

 pos_encoding = angle_rads[np.newaxis, ...]

 return tf.cast(pos_encoding, dtype=tf.float32)
n, d = 2048, 512
pos_encoding = positional_encoding(n, d)
print(pos_encoding.shape)
pos_encoding = pos_encoding[0]

# Juggle the dimensions for the plot
pos_encoding = tf.reshape(pos_encoding, (n, d//2, 2))
pos_encoding = tf.transpose(pos_encoding, (2, 1, 0))
pos_encoding = tf.reshape(pos_encoding, (d, n))

plt.pcolormesh(pos_encoding, cmap='RdBu')
plt.ylabel('Depth')
plt.xlabel('Position')
plt.colorbar()
plt.show()
(1, 2048, 512)

png

ماسک زدن

همه توکن های پد را در دسته دنباله ماسک کنید. این اطمینان می دهد که مدل با پد به عنوان ورودی برخورد نمی کند. ماسک نشان می دهد که در آن ارزش پد 0 موجود است: آن خروجی 1 در آن مکان ها، و یک 0 در غیر این صورت.

def create_padding_mask(seq):
 seq = tf.cast(tf.math.equal(seq, 0), tf.float32)

 # add extra dimensions to add the padding
 # to the attention logits.
 return seq[:, tf.newaxis, tf.newaxis, :] # (batch_size, 1, 1, seq_len)
x = tf.constant([[7, 6, 0, 0, 1], [1, 2, 3, 0, 0], [0, 0, 0, 4, 5]])
create_padding_mask(x)
<tf.Tensor: shape=(3, 1, 1, 5), dtype=float32, numpy=
array([[[[0., 0., 1., 1., 0.]]],


    [[[0., 0., 0., 1., 1.]]],


    [[[1., 1., 1., 0., 0.]]]], dtype=float32)>

ماسک نمای جلو برای پوشاندن توکن های آینده به صورت متوالی استفاده می شود. به عبارت دیگر ، ماسک نشان می دهد که کدام ورودی ها نباید استفاده شوند.

این بدان معناست که برای پیش بینی توکن سوم ، فقط از توکن اول و دوم استفاده می شود. به طور مشابه برای پیش بینی رمز چهارم ، فقط از توکن های اول ، دوم و سوم استفاده می شود و غیره.

def create_look_ahead_mask(size):
 mask = 1 - tf.linalg.band_part(tf.ones((size, size)), -1, 0)
 return mask # (seq_len, seq_len)
x = tf.random.uniform((1, 3))
temp = create_look_ahead_mask(x.shape[1])
temp
<tf.Tensor: shape=(3, 3), dtype=float32, numpy=
array([[0., 1., 1.],
    [0., 0., 1.],
    [0., 0., 0.]], dtype=float32)>

توجه محصول به مقیاس کوچک

scaled_dot_product_ توجه

عملکرد توجهی که ترانسفورماتور استفاده می کند سه ورودی دارد: Q (query) ، K (key) ، V (مقدار). معادله مورد استفاده برای محاسبه وزن توجه عبارت است از:

$$\Large{Attention(Q, K, V) = softmax_k\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k} }\right) V} $$

توجه محصول نقطه ای با ضریب ریشه مربع عمق افزایش می یابد. این امر به این دلیل انجام می شود که برای مقادیر زیاد عمق ، نقطه نقطه در اندازه بزرگ می شود و تابع softmax را در جایی که دارای شیب های کوچک است درنظر می گیرد که باعث ایجاد softmax بسیار سخت می شود.

به عنوان مثال، در نظر بگیرید که Q و K یک میانگین 0 و واریانس 1. ضرب ماتریس آنها به طور متوسط 0 و واریانس باید dk . بنابراین ریشه دوم dk برای پوسته پوسته شدن استفاده می شود، بنابراین شما می واریانس سازگار گرفتن بدون در نظر گرفتن ارزش dk . اگر واریانس بسیار کم باشد ، خروجی ممکن است بسیار مسطح باشد تا به طور مizeثر بهینه سازی شود. اگر واریانس بسیار زیاد باشد ، softmax ممکن است در هنگام راه اندازی اولیه اشباع شده و یادگیری را دشوار کند.

ماسک با -1e9 (نزدیک به بی نهایت منفی) ضرب می شود. این کار به این دلیل انجام می شود که ماسک با ضرب ماتریس مقیاس شده Q و K خلاصه می شود و بلافاصله قبل از softmax اعمال می شود. هدف این است که این سلول ها را صفر کنیم و ورودی های منفی بزرگ softmax در خروجی نزدیک به صفر است.

def scaled_dot_product_attention(q, k, v, mask):
 """Calculate the attention weights.
 q, k, v must have matching leading dimensions.
 k, v must have matching penultimate dimension, i.e.: seq_len_k = seq_len_v.
 The mask has different shapes depending on its type(padding or look ahead)
 but it must be broadcastable for addition.

 Args:
  q: query shape == (..., seq_len_q, depth)
  k: key shape == (..., seq_len_k, depth)
  v: value shape == (..., seq_len_v, depth_v)
  mask: Float tensor with shape broadcastable
     to (..., seq_len_q, seq_len_k). Defaults to None.

 Returns:
  output, attention_weights
 """

 matmul_qk = tf.matmul(q, k, transpose_b=True) # (..., seq_len_q, seq_len_k)

 # scale matmul_qk
 dk = tf.cast(tf.shape(k)[-1], tf.float32)
 scaled_attention_logits = matmul_qk / tf.math.sqrt(dk)

 # add the mask to the scaled tensor.
 if mask is not None:
  scaled_attention_logits += (mask * -1e9)

 # softmax is normalized on the last axis (seq_len_k) so that the scores
 # add up to 1.
 attention_weights = tf.nn.softmax(scaled_attention_logits, axis=-1) # (..., seq_len_q, seq_len_k)

 output = tf.matmul(attention_weights, v) # (..., seq_len_q, depth_v)

 return output, attention_weights

همانطور که نرمال سازی نرمال روی K انجام می شود ، مقادیر آن میزان اهمیت داده شده به Q را تعیین می کند.

خروجی نشان دهنده ضرب وزن توجه و بردار V (مقدار) است. این تضمین می کند که توکن هایی که می خواهید روی آنها تمرکز کنید همانطور که هستند حفظ می شوند و توکن های نامربوط خارج می شوند.

def print_out(q, k, v):
 temp_out, temp_attn = scaled_dot_product_attention(
   q, k, v, None)
 print('Attention weights are:')
 print(temp_attn)
 print('Output is:')
 print(temp_out)
np.set_printoptions(suppress=True)

temp_k = tf.constant([[10, 0, 0],
           [0, 10, 0],
           [0, 0, 10],
           [0, 0, 10]], dtype=tf.float32) # (4, 3)

temp_v = tf.constant([[1, 0],
           [10, 0],
           [100, 5],
           [1000, 6]], dtype=tf.float32) # (4, 2)

# This `query` aligns with the second `key`,
# so the second `value` is returned.
temp_q = tf.constant([[0, 10, 0]], dtype=tf.float32) # (1, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
Attention weights are:
tf.Tensor([[0. 1. 0. 0.]], shape=(1, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor([[10. 0.]], shape=(1, 2), dtype=float32)
# This query aligns with a repeated key (third and fourth),
# so all associated values get averaged.
temp_q = tf.constant([[0, 0, 10]], dtype=tf.float32) # (1, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
Attention weights are:
tf.Tensor([[0. 0. 0.5 0.5]], shape=(1, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor([[550.  5.5]], shape=(1, 2), dtype=float32)
# This query aligns equally with the first and second key,
# so their values get averaged.
temp_q = tf.constant([[10, 10, 0]], dtype=tf.float32) # (1, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
Attention weights are:
tf.Tensor([[0.5 0.5 0. 0. ]], shape=(1, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor([[5.5 0. ]], shape=(1, 2), dtype=float32)

همه سوالات را با هم ارسال کنید.

temp_q = tf.constant([[0, 0, 10],
           [0, 10, 0],
           [10, 10, 0]], dtype=tf.float32) # (3, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
Attention weights are:
tf.Tensor(
[[0. 0. 0.5 0.5]
 [0. 1. 0. 0. ]
 [0.5 0.5 0. 0. ]], shape=(3, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor(
[[550.  5.5]
 [ 10.  0. ]
 [ 5.5  0. ]], shape=(3, 2), dtype=float32)

توجه چند سر

توجه چند سر

توجه چند سر شامل چهار بخش است:

 • لایه های خطی
 • مقیاس توجه محصول نقطه.
 • لایه نهایی خطی

هر بلوک توجه چند سر سه ورودی می گیرد. Q (پرس و جو) ، K (کلید) ، V (مقدار). این لایه ها قبل از عملکرد توجه چند سر از طریق لایه های خطی (متراکم) قرار می گیرند.

در نمودار بالا (K,Q,V) از طریق خطی sepearte (تصویب Dense ) لایه ها برای هر سر توجه است. برای سادگی / بهره وری کد زیر را پیاده سازی این با استفاده از یک تک لایه متراکم با num_heads بار به عنوان بسیاری خروجی. خروجی به شکل بخواهند صفحاتی دوباره مرتب (batch, num_heads, ...) قبل از استفاده از تابع توجه است.

scaled_dot_product_attention عملکرد بالا تعریف شده در یک مکالمه اعمال می شود، پخش برای بهره وری. در مرحله توجه باید از ماسک مناسب استفاده شود. خروجی توجه برای هر سر است و سپس الحاق (با استفاده از tf.transpose و tf.reshape ) و از طریق یک نهایی قرار داده است Dense لایه.

به جای یک سر واحد ، Q ، K و V به چند سر تقسیم می شوند زیرا به مدل اجازه می دهد تا به طور مشترک از اطلاعاتی از فضاهای فرعی مختلف در موقعیت های مختلف استفاده کند. پس از شکاف هر سر ابعاد کمتری دارد ، بنابراین هزینه محاسبه کل همان توجه یک سر با ابعاد کامل است.

class MultiHeadAttention(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, d_model, num_heads):
  super(MultiHeadAttention, self).__init__()
  self.num_heads = num_heads
  self.d_model = d_model

  assert d_model % self.num_heads == 0

  self.depth = d_model // self.num_heads

  self.wq = tf.keras.layers.Dense(d_model)
  self.wk = tf.keras.layers.Dense(d_model)
  self.wv = tf.keras.layers.Dense(d_model)

  self.dense = tf.keras.layers.Dense(d_model)

 def split_heads(self, x, batch_size):
  """Split the last dimension into (num_heads, depth).
  Transpose the result such that the shape is (batch_size, num_heads, seq_len, depth)
  """
  x = tf.reshape(x, (batch_size, -1, self.num_heads, self.depth))
  return tf.transpose(x, perm=[0, 2, 1, 3])

 def call(self, v, k, q, mask):
  batch_size = tf.shape(q)[0]

  q = self.wq(q) # (batch_size, seq_len, d_model)
  k = self.wk(k) # (batch_size, seq_len, d_model)
  v = self.wv(v) # (batch_size, seq_len, d_model)

  q = self.split_heads(q, batch_size) # (batch_size, num_heads, seq_len_q, depth)
  k = self.split_heads(k, batch_size) # (batch_size, num_heads, seq_len_k, depth)
  v = self.split_heads(v, batch_size) # (batch_size, num_heads, seq_len_v, depth)

  # scaled_attention.shape == (batch_size, num_heads, seq_len_q, depth)
  # attention_weights.shape == (batch_size, num_heads, seq_len_q, seq_len_k)
  scaled_attention, attention_weights = scaled_dot_product_attention(
    q, k, v, mask)

  scaled_attention = tf.transpose(scaled_attention, perm=[0, 2, 1, 3]) # (batch_size, seq_len_q, num_heads, depth)

  concat_attention = tf.reshape(scaled_attention,
                 (batch_size, -1, self.d_model)) # (batch_size, seq_len_q, d_model)

  output = self.dense(concat_attention) # (batch_size, seq_len_q, d_model)

  return output, attention_weights

درست MultiHeadAttention لایه را امتحان کنید. در هر محل در دنباله، y ، به MultiHeadAttention اجرا می شود تمام 8 هد توجه در تمام مکان های دیگر در دنباله، بازگشت یک بردار جدید از همان طول در هر مکان.

temp_mha = MultiHeadAttention(d_model=512, num_heads=8)
y = tf.random.uniform((1, 60, 512)) # (batch_size, encoder_sequence, d_model)
out, attn = temp_mha(y, k=y, q=y, mask=None)
out.shape, attn.shape
(TensorShape([1, 60, 512]), TensorShape([1, 8, 60, 60]))

شبکه رو به جلو تغذیه عاقلانه

شبکه رو به جلو تغذیه عاقلانه از دو لایه کاملاً متصل به هم با فعالسازی ReLU در بین آنها تشکیل شده است.

def point_wise_feed_forward_network(d_model, dff):
 return tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Dense(dff, activation='relu'), # (batch_size, seq_len, dff)
   tf.keras.layers.Dense(d_model) # (batch_size, seq_len, d_model)
 ])
sample_ffn = point_wise_feed_forward_network(512, 2048)
sample_ffn(tf.random.uniform((64, 50, 512))).shape
TensorShape([64, 50, 512])

رمزگذار و رمزگشایی

تبدیل کننده

مدل ترانسفورماتور الگوی کلی به عنوان یک استاندارد زیر دنباله به ترتیب با مدل توجه .

 • حکم ورودی از طریق تصویب N لایه رمزگذار است که به تولید خروجی برای هر یک نشانه در دنباله.
 • رمزگشا به خروجی رمزگذار و ورودی خود (توجه به خود) توجه می کند تا کلمه بعدی را پیش بینی کند.

لایه رمزگذار

هر لایه رمزگذار از زیر لایه ها تشکیل شده است:

 1. توجه چند سر (با ماسک بالشتک)
 2. شبکه های رو به جلو تغذیه عاقلانه را مشخص کنید.

هر یک از این لایه های زیرین یک اتصال باقیمانده در اطراف خود دارند و به دنبال آن یک عادی سازی لایه انجام می شود. اتصالات باقیمانده به جلوگیری از مشکل شیب ناپدید شدن در شبکه های عمیق کمک می کند.

خروجی هر زیر لایه است LayerNorm(x + Sublayer(x)) . عادی است که بر انجام d_model (آخرین) محور. لایه های رمزگذار در ترانس وجود دارد.

class EncoderLayer(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, d_model, num_heads, dff, rate=0.1):
  super(EncoderLayer, self).__init__()

  self.mha = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)
  self.ffn = point_wise_feed_forward_network(d_model, dff)

  self.layernorm1 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  self.layernorm2 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)

  self.dropout1 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  self.dropout2 = tf.keras.layers.Dropout(rate)

 def call(self, x, training, mask):

  attn_output, _ = self.mha(x, x, x, mask) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  attn_output = self.dropout1(attn_output, training=training)
  out1 = self.layernorm1(x + attn_output) # (batch_size, input_seq_len, d_model)

  ffn_output = self.ffn(out1) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  ffn_output = self.dropout2(ffn_output, training=training)
  out2 = self.layernorm2(out1 + ffn_output) # (batch_size, input_seq_len, d_model)

  return out2
sample_encoder_layer = EncoderLayer(512, 8, 2048)

sample_encoder_layer_output = sample_encoder_layer(
  tf.random.uniform((64, 43, 512)), False, None)

sample_encoder_layer_output.shape # (batch_size, input_seq_len, d_model)
TensorShape([64, 43, 512])

لایه رمزگشایی

هر لایه رمزگشایی از زیر لایه ها تشکیل شده است:

 1. توجه چند سر با ماسک (با ماسک نگاه جلو و ماسک بالشتک)
 2. توجه چند سر (با ماسک بالشتک). V (ارزش) و K (کلید) دریافت خروجی رمزگذار به عنوان ورودی. Q (پرس و جو) خروجی از نقاب چند سر توجه زیر لایه دریافت می کند.
 3. شبکه های رو به جلو تغذیه عاقلانه را مشخص کنید

هر یک از این لایه های فرعی دارای یک اتصال باقی مانده در اطراف خود هستند و پس از آن یک عادی سازی لایه انجام می شود. خروجی هر زیر لایه است LayerNorm(x + Sublayer(x)) . عادی است که بر انجام d_model (آخرین) محور.

در ترانسفورماتور N لایه های رمزگشایی وجود دارد.

همانطور که Q خروجی را از اولین بلوک توجه رمزگشا دریافت می کند و K خروجی رمزگذار را دریافت می کند ، وزن توجه نشان دهنده اهمیت داده شده به ورودی رمزگذار بر اساس خروجی رمزگذار است. به عبارت دیگر ، رمزگشای با مشاهده خروجی رمزگذار و توجه به خروجی خود ، رمز بعدی را پیش بینی می کند. تظاهرات بالا را در بخش توجه محصول با نقطه مقیاس شده مشاهده کنید.

class DecoderLayer(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, d_model, num_heads, dff, rate=0.1):
  super(DecoderLayer, self).__init__()

  self.mha1 = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)
  self.mha2 = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)

  self.ffn = point_wise_feed_forward_network(d_model, dff)

  self.layernorm1 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  self.layernorm2 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  self.layernorm3 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)

  self.dropout1 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  self.dropout2 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  self.dropout3 = tf.keras.layers.Dropout(rate)

 def call(self, x, enc_output, training,
      look_ahead_mask, padding_mask):
  # enc_output.shape == (batch_size, input_seq_len, d_model)

  attn1, attn_weights_block1 = self.mha1(x, x, x, look_ahead_mask) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  attn1 = self.dropout1(attn1, training=training)
  out1 = self.layernorm1(attn1 + x)

  attn2, attn_weights_block2 = self.mha2(
    enc_output, enc_output, out1, padding_mask) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  attn2 = self.dropout2(attn2, training=training)
  out2 = self.layernorm2(attn2 + out1) # (batch_size, target_seq_len, d_model)

  ffn_output = self.ffn(out2) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  ffn_output = self.dropout3(ffn_output, training=training)
  out3 = self.layernorm3(ffn_output + out2) # (batch_size, target_seq_len, d_model)

  return out3, attn_weights_block1, attn_weights_block2
sample_decoder_layer = DecoderLayer(512, 8, 2048)

sample_decoder_layer_output, _, _ = sample_decoder_layer(
  tf.random.uniform((64, 50, 512)), sample_encoder_layer_output,
  False, None, None)

sample_decoder_layer_output.shape # (batch_size, target_seq_len, d_model)
TensorShape([64, 50, 512])

رمزگذار

Encoder شامل:

 1. جاسازی ورودی
 2. رمزگذاری موقعیتی
 3. لایه های رمزگذار

ورودی از طریق تعبیه شده است که با کدگذاری موقعیت خلاصه می شود. خروجی این جمع ، ورودی لایه های رمزگذار است. خروجی رمزگذار ، ورودی رمزگشا است.

class Encoder(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, input_vocab_size,
        maximum_position_encoding, rate=0.1):
  super(Encoder, self).__init__()

  self.d_model = d_model
  self.num_layers = num_layers

  self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(input_vocab_size, d_model)
  self.pos_encoding = positional_encoding(maximum_position_encoding,
                      self.d_model)

  self.enc_layers = [EncoderLayer(d_model, num_heads, dff, rate)
            for _ in range(num_layers)]

  self.dropout = tf.keras.layers.Dropout(rate)

 def call(self, x, training, mask):

  seq_len = tf.shape(x)[1]

  # adding embedding and position encoding.
  x = self.embedding(x) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  x *= tf.math.sqrt(tf.cast(self.d_model, tf.float32))
  x += self.pos_encoding[:, :seq_len, :]

  x = self.dropout(x, training=training)

  for i in range(self.num_layers):
   x = self.enc_layers[i](x, training, mask)

  return x # (batch_size, input_seq_len, d_model)
sample_encoder = Encoder(num_layers=2, d_model=512, num_heads=8,
             dff=2048, input_vocab_size=8500,
             maximum_position_encoding=10000)
temp_input = tf.random.uniform((64, 62), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)

sample_encoder_output = sample_encoder(temp_input, training=False, mask=None)

print(sample_encoder_output.shape) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
(64, 62, 512)

رمزگشایی

Decoder متشکل از:

 1. جاسازی خروجی
 2. رمزگذاری موقعیتی
 3. N لایه های رمزگشایی

هدف از طریق تعبیه شده است که با کدگذاری موقعیت خلاصه می شود. خروجی این جمع ، ورودی لایه های رمزگشایی است. خروجی رمزگشایی ورودی لایه نهایی خطی است.

class Decoder(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, target_vocab_size,
        maximum_position_encoding, rate=0.1):
  super(Decoder, self).__init__()

  self.d_model = d_model
  self.num_layers = num_layers

  self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(target_vocab_size, d_model)
  self.pos_encoding = positional_encoding(maximum_position_encoding, d_model)

  self.dec_layers = [DecoderLayer(d_model, num_heads, dff, rate)
            for _ in range(num_layers)]
  self.dropout = tf.keras.layers.Dropout(rate)

 def call(self, x, enc_output, training,
      look_ahead_mask, padding_mask):

  seq_len = tf.shape(x)[1]
  attention_weights = {}

  x = self.embedding(x) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  x *= tf.math.sqrt(tf.cast(self.d_model, tf.float32))
  x += self.pos_encoding[:, :seq_len, :]

  x = self.dropout(x, training=training)

  for i in range(self.num_layers):
   x, block1, block2 = self.dec_layers[i](x, enc_output, training,
                       look_ahead_mask, padding_mask)

   attention_weights[f'decoder_layer{i+1}_block1'] = block1
   attention_weights[f'decoder_layer{i+1}_block2'] = block2

  # x.shape == (batch_size, target_seq_len, d_model)
  return x, attention_weights
sample_decoder = Decoder(num_layers=2, d_model=512, num_heads=8,
             dff=2048, target_vocab_size=8000,
             maximum_position_encoding=5000)
temp_input = tf.random.uniform((64, 26), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)

output, attn = sample_decoder(temp_input,
               enc_output=sample_encoder_output,
               training=False,
               look_ahead_mask=None,
               padding_mask=None)

output.shape, attn['decoder_layer2_block2'].shape
(TensorShape([64, 26, 512]), TensorShape([64, 8, 26, 62]))

Transformer را ایجاد کنید

ترانسفورماتور شامل رمزگذار ، رمزگشایی و یک لایه خطی نهایی است. خروجی رمزگشایی ورودی لایه خطی است و خروجی آن بازگردانده می شود.

class Transformer(tf.keras.Model):
 def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, input_vocab_size,
        target_vocab_size, pe_input, pe_target, rate=0.1):
  super().__init__()
  self.encoder = Encoder(num_layers, d_model, num_heads, dff,
               input_vocab_size, pe_input, rate)

  self.decoder = Decoder(num_layers, d_model, num_heads, dff,
              target_vocab_size, pe_target, rate)

  self.final_layer = tf.keras.layers.Dense(target_vocab_size)

 def call(self, inputs, training):
  # Keras models prefer if you pass all your inputs in the first argument
  inp, tar = inputs

  enc_padding_mask, look_ahead_mask, dec_padding_mask = self.create_masks(inp, tar)

  enc_output = self.encoder(inp, training, enc_padding_mask) # (batch_size, inp_seq_len, d_model)

  # dec_output.shape == (batch_size, tar_seq_len, d_model)
  dec_output, attention_weights = self.decoder(
    tar, enc_output, training, look_ahead_mask, dec_padding_mask)

  final_output = self.final_layer(dec_output) # (batch_size, tar_seq_len, target_vocab_size)

  return final_output, attention_weights

 def create_masks(self, inp, tar):
  # Encoder padding mask
  enc_padding_mask = create_padding_mask(inp)

  # Used in the 2nd attention block in the decoder.
  # This padding mask is used to mask the encoder outputs.
  dec_padding_mask = create_padding_mask(inp)

  # Used in the 1st attention block in the decoder.
  # It is used to pad and mask future tokens in the input received by
  # the decoder.
  look_ahead_mask = create_look_ahead_mask(tf.shape(tar)[1])
  dec_target_padding_mask = create_padding_mask(tar)
  look_ahead_mask = tf.maximum(dec_target_padding_mask, look_ahead_mask)

  return enc_padding_mask, look_ahead_mask, dec_padding_mask
sample_transformer = Transformer(
  num_layers=2, d_model=512, num_heads=8, dff=2048,
  input_vocab_size=8500, target_vocab_size=8000,
  pe_input=10000, pe_target=6000)

temp_input = tf.random.uniform((64, 38), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)
temp_target = tf.random.uniform((64, 36), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)

fn_out, _ = sample_transformer([temp_input, temp_target], training=False)

fn_out.shape # (batch_size, tar_seq_len, target_vocab_size)
TensorShape([64, 36, 8000])

تنظیم پارامترها

برای کوچک نگه داشتن این مثال و نسبتا سریع، مقادیر num_layers, d_model, dff کاهش یافته است.

مدل پایه شرح داده شده در مقاله استفاده می شود: num_layers=6, d_model=512, dff=2048 .

num_layers = 4
d_model = 128
dff = 512
num_heads = 8
dropout_rate = 0.1

بهینه ساز

با استفاده از بهینه ساز آدم با یک زمانبندی نرخ یادگیری سفارشی با توجه به فرمول در مقاله .

$$\Large{lrate = d_{model}^{-0.5} * \min(step{\_}num^{-0.5}, step{\_}num \cdot warmup{\_}steps^{-1.5})}$$
class CustomSchedule(tf.keras.optimizers.schedules.LearningRateSchedule):
 def __init__(self, d_model, warmup_steps=4000):
  super(CustomSchedule, self).__init__()

  self.d_model = d_model
  self.d_model = tf.cast(self.d_model, tf.float32)

  self.warmup_steps = warmup_steps

 def __call__(self, step):
  arg1 = tf.math.rsqrt(step)
  arg2 = step * (self.warmup_steps ** -1.5)

  return tf.math.rsqrt(self.d_model) * tf.math.minimum(arg1, arg2)
learning_rate = CustomSchedule(d_model)

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate, beta_1=0.9, beta_2=0.98,
                   epsilon=1e-9)
temp_learning_rate_schedule = CustomSchedule(d_model)

plt.plot(temp_learning_rate_schedule(tf.range(40000, dtype=tf.float32)))
plt.ylabel("Learning Rate")
plt.xlabel("Train Step")
Text(0.5, 0, 'Train Step')

png

ضرر و معیارها

از آنجا که توالی های هدف پر شده اند ، مهم است که هنگام محاسبه ضرر ، از ماسک بالشتک استفاده شود.

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(
  from_logits=True, reduction='none')
def loss_function(real, pred):
 mask = tf.math.logical_not(tf.math.equal(real, 0))
 loss_ = loss_object(real, pred)

 mask = tf.cast(mask, dtype=loss_.dtype)
 loss_ *= mask

 return tf.reduce_sum(loss_)/tf.reduce_sum(mask)


def accuracy_function(real, pred):
 accuracies = tf.equal(real, tf.argmax(pred, axis=2))

 mask = tf.math.logical_not(tf.math.equal(real, 0))
 accuracies = tf.math.logical_and(mask, accuracies)

 accuracies = tf.cast(accuracies, dtype=tf.float32)
 mask = tf.cast(mask, dtype=tf.float32)
 return tf.reduce_sum(accuracies)/tf.reduce_sum(mask)
train_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
train_accuracy = tf.keras.metrics.Mean(name='train_accuracy')

آموزش و بازرسی

transformer = Transformer(
  num_layers=num_layers,
  d_model=d_model,
  num_heads=num_heads,
  dff=dff,
  input_vocab_size=tokenizers.pt.get_vocab_size().numpy(),
  target_vocab_size=tokenizers.en.get_vocab_size().numpy(),
  pe_input=1000,
  pe_target=1000,
  rate=dropout_rate)

مسیر بازرسی و مدیر ایست بازرسی را ایجاد کنید. این استفاده می شود برای صرفه جویی در پست های بازرسی هر n دوره.

checkpoint_path = "./checkpoints/train"

ckpt = tf.train.Checkpoint(transformer=transformer,
              optimizer=optimizer)

ckpt_manager = tf.train.CheckpointManager(ckpt, checkpoint_path, max_to_keep=5)

# if a checkpoint exists, restore the latest checkpoint.
if ckpt_manager.latest_checkpoint:
 ckpt.restore(ckpt_manager.latest_checkpoint)
 print('Latest checkpoint restored!!')

هدف به tar_inp و tar_real تقسیم می شود. tar_inp به عنوان ورودی به رمزگشایی منتقل می شود. tar_real است که همان ورودی تغییر داده شده 1: در هر محل در tar_input ، tar_real شامل توکن بعدی که باید پیش بینی شود.

به عنوان مثال، sentence = "SOS یک شیر در جنگل خواب است EOS"

tar_inp = "SOS یک شیر در جنگل خواب است"

tar_real = "یک شیر در جنگل خواب است EOS"

ترانسفورماتور یک مدل رگرسیون خودکار است: پیش بینی ها را در یک زمان انجام می دهد و از خروجی خود تا کنون برای تصمیم گیری در مورد اقدام بعدی استفاده می کند.

در طول آموزش این مثال با استفاده معلم مجبور (مانند در آموزش نسل متن ). مجبور کردن معلم خروجی واقعی را به مرحله بعدی منتقل می کند بدون توجه به آنچه مدل در مرحله زمانی فعلی پیش بینی می کند.

همانطور که پیش بینی می ترانسفورماتور هر نشانه، خود توجه اجازه می دهد تا آن را به در نشانه قبلی در دنباله ورودی به بهتر نگاه پیش بینی توکن بعدی.

برای جلوگیری از مشاهده مدل در خروجی مورد انتظار ، مدل از ماسک نگاه جلو استفاده می کند.

EPOCHS = 20
# The @tf.function trace-compiles train_step into a TF graph for faster
# execution. The function specializes to the precise shape of the argument
# tensors. To avoid re-tracing due to the variable sequence lengths or variable
# batch sizes (the last batch is smaller), use input_signature to specify
# more generic shapes.

train_step_signature = [
  tf.TensorSpec(shape=(None, None), dtype=tf.int64),
  tf.TensorSpec(shape=(None, None), dtype=tf.int64),
]


@tf.function(input_signature=train_step_signature)
def train_step(inp, tar):
 tar_inp = tar[:, :-1]
 tar_real = tar[:, 1:]

 with tf.GradientTape() as tape:
  predictions, _ = transformer([inp, tar_inp],
                 training = True)
  loss = loss_function(tar_real, predictions)

 gradients = tape.gradient(loss, transformer.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, transformer.trainable_variables))

 train_loss(loss)
 train_accuracy(accuracy_function(tar_real, predictions))

پرتغالی به عنوان زبان ورودی و انگلیسی زبان مقصد است.

for epoch in range(EPOCHS):
 start = time.time()

 train_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()

 # inp -> portuguese, tar -> english
 for (batch, (inp, tar)) in enumerate(train_batches):
  train_step(inp, tar)

  if batch % 50 == 0:
   print(f'Epoch {epoch + 1} Batch {batch} Loss {train_loss.result():.4f} Accuracy {train_accuracy.result():.4f}')

 if (epoch + 1) % 5 == 0:
  ckpt_save_path = ckpt_manager.save()
  print(f'Saving checkpoint for epoch {epoch+1} at {ckpt_save_path}')

 print(f'Epoch {epoch + 1} Loss {train_loss.result():.4f} Accuracy {train_accuracy.result():.4f}')

 print(f'Time taken for 1 epoch: {time.time() - start:.2f} secs\n')
Epoch 1 Batch 0 Loss 8.8605 Accuracy 0.0007
Epoch 1 Batch 50 Loss 8.7995 Accuracy 0.0115
Epoch 1 Batch 100 Loss 8.6947 Accuracy 0.0286
Epoch 1 Batch 150 Loss 8.5783 Accuracy 0.0345
Epoch 1 Batch 200 Loss 8.4360 Accuracy 0.0377
Epoch 1 Batch 250 Loss 8.2655 Accuracy 0.0401
Epoch 1 Batch 300 Loss 8.0774 Accuracy 0.0454
Epoch 1 Batch 350 Loss 7.8808 Accuracy 0.0523
Epoch 1 Batch 400 Loss 7.6919 Accuracy 0.0598
Epoch 1 Batch 450 Loss 7.5265 Accuracy 0.0672
Epoch 1 Batch 500 Loss 7.3797 Accuracy 0.0743
Epoch 1 Batch 550 Loss 7.2445 Accuracy 0.0818
Epoch 1 Batch 600 Loss 7.1217 Accuracy 0.0895
Epoch 1 Batch 650 Loss 7.0085 Accuracy 0.0966
Epoch 1 Batch 700 Loss 6.9018 Accuracy 0.1034
Epoch 1 Batch 750 Loss 6.8018 Accuracy 0.1096
Epoch 1 Batch 800 Loss 6.7103 Accuracy 0.1153
Epoch 1 Loss 6.6942 Accuracy 0.1164
Time taken for 1 epoch: 55.30 secs

Epoch 2 Batch 0 Loss 5.3761 Accuracy 0.2022
Epoch 2 Batch 50 Loss 5.2412 Accuracy 0.2111
Epoch 2 Batch 100 Loss 5.2087 Accuracy 0.2148
Epoch 2 Batch 150 Loss 5.1818 Accuracy 0.2177
Epoch 2 Batch 200 Loss 5.1579 Accuracy 0.2198
Epoch 2 Batch 250 Loss 5.1306 Accuracy 0.2229
Epoch 2 Batch 300 Loss 5.1053 Accuracy 0.2255
Epoch 2 Batch 350 Loss 5.0841 Accuracy 0.2276
Epoch 2 Batch 400 Loss 5.0599 Accuracy 0.2298
Epoch 2 Batch 450 Loss 5.0396 Accuracy 0.2319
Epoch 2 Batch 500 Loss 5.0174 Accuracy 0.2340
Epoch 2 Batch 550 Loss 4.9966 Accuracy 0.2359
Epoch 2 Batch 600 Loss 4.9747 Accuracy 0.2379
Epoch 2 Batch 650 Loss 4.9591 Accuracy 0.2394
Epoch 2 Batch 700 Loss 4.9417 Accuracy 0.2410
Epoch 2 Batch 750 Loss 4.9244 Accuracy 0.2426
Epoch 2 Batch 800 Loss 4.9069 Accuracy 0.2441
Epoch 2 Loss 4.9038 Accuracy 0.2444
Time taken for 1 epoch: 44.39 secs

Epoch 3 Batch 0 Loss 4.7541 Accuracy 0.2551
Epoch 3 Batch 50 Loss 4.5856 Accuracy 0.2717
Epoch 3 Batch 100 Loss 4.5931 Accuracy 0.2712
Epoch 3 Batch 150 Loss 4.5763 Accuracy 0.2730
Epoch 3 Batch 200 Loss 4.5587 Accuracy 0.2744
Epoch 3 Batch 250 Loss 4.5486 Accuracy 0.2749
Epoch 3 Batch 300 Loss 4.5353 Accuracy 0.2766
Epoch 3 Batch 350 Loss 4.5217 Accuracy 0.2781
Epoch 3 Batch 400 Loss 4.5050 Accuracy 0.2802
Epoch 3 Batch 450 Loss 4.4907 Accuracy 0.2821
Epoch 3 Batch 500 Loss 4.4749 Accuracy 0.2841
Epoch 3 Batch 550 Loss 4.4612 Accuracy 0.2856
Epoch 3 Batch 600 Loss 4.4462 Accuracy 0.2874
Epoch 3 Batch 650 Loss 4.4284 Accuracy 0.2894
Epoch 3 Batch 700 Loss 4.4148 Accuracy 0.2912
Epoch 3 Batch 750 Loss 4.3985 Accuracy 0.2932
Epoch 3 Batch 800 Loss 4.3822 Accuracy 0.2951
Epoch 3 Loss 4.3786 Accuracy 0.2956
Time taken for 1 epoch: 43.81 secs

Epoch 4 Batch 0 Loss 4.1349 Accuracy 0.3099
Epoch 4 Batch 50 Loss 4.0319 Accuracy 0.3351
Epoch 4 Batch 100 Loss 3.9986 Accuracy 0.3385
Epoch 4 Batch 150 Loss 3.9924 Accuracy 0.3394
Epoch 4 Batch 200 Loss 3.9861 Accuracy 0.3402
Epoch 4 Batch 250 Loss 3.9726 Accuracy 0.3422
Epoch 4 Batch 300 Loss 3.9573 Accuracy 0.3443
Epoch 4 Batch 350 Loss 3.9411 Accuracy 0.3465
Epoch 4 Batch 400 Loss 3.9292 Accuracy 0.3484
Epoch 4 Batch 450 Loss 3.9128 Accuracy 0.3506
Epoch 4 Batch 500 Loss 3.9003 Accuracy 0.3522
Epoch 4 Batch 550 Loss 3.8855 Accuracy 0.3542
Epoch 4 Batch 600 Loss 3.8702 Accuracy 0.3563
Epoch 4 Batch 650 Loss 3.8566 Accuracy 0.3582
Epoch 4 Batch 700 Loss 3.8431 Accuracy 0.3600
Epoch 4 Batch 750 Loss 3.8278 Accuracy 0.3620
Epoch 4 Batch 800 Loss 3.8119 Accuracy 0.3641
Epoch 4 Loss 3.8098 Accuracy 0.3644
Time taken for 1 epoch: 43.84 secs

Epoch 5 Batch 0 Loss 3.4650 Accuracy 0.4146
Epoch 5 Batch 50 Loss 3.4995 Accuracy 0.4013
Epoch 5 Batch 100 Loss 3.4873 Accuracy 0.4025
Epoch 5 Batch 150 Loss 3.4809 Accuracy 0.4033
Epoch 5 Batch 200 Loss 3.4767 Accuracy 0.4036
Epoch 5 Batch 250 Loss 3.4669 Accuracy 0.4048
Epoch 5 Batch 300 Loss 3.4555 Accuracy 0.4068
Epoch 5 Batch 350 Loss 3.4474 Accuracy 0.4080
Epoch 5 Batch 400 Loss 3.4375 Accuracy 0.4096
Epoch 5 Batch 450 Loss 3.4291 Accuracy 0.4106
Epoch 5 Batch 500 Loss 3.4226 Accuracy 0.4114
Epoch 5 Batch 550 Loss 3.4110 Accuracy 0.4128
Epoch 5 Batch 600 Loss 3.4017 Accuracy 0.4137
Epoch 5 Batch 650 Loss 3.3891 Accuracy 0.4155
Epoch 5 Batch 700 Loss 3.3788 Accuracy 0.4169
Epoch 5 Batch 750 Loss 3.3691 Accuracy 0.4183
Epoch 5 Batch 800 Loss 3.3623 Accuracy 0.4192
Saving checkpoint for epoch 5 at ./checkpoints/train/ckpt-1
Epoch 5 Loss 3.3605 Accuracy 0.4194
Time taken for 1 epoch: 44.11 secs

Epoch 6 Batch 0 Loss 2.8712 Accuracy 0.4718
Epoch 6 Batch 50 Loss 3.1137 Accuracy 0.4453
Epoch 6 Batch 100 Loss 3.0904 Accuracy 0.4499
Epoch 6 Batch 150 Loss 3.0816 Accuracy 0.4517
Epoch 6 Batch 200 Loss 3.0681 Accuracy 0.4533
Epoch 6 Batch 250 Loss 3.0602 Accuracy 0.4542
Epoch 6 Batch 300 Loss 3.0545 Accuracy 0.4555
Epoch 6 Batch 350 Loss 3.0500 Accuracy 0.4564
Epoch 6 Batch 400 Loss 3.0435 Accuracy 0.4573
Epoch 6 Batch 450 Loss 3.0323 Accuracy 0.4590
Epoch 6 Batch 500 Loss 3.0229 Accuracy 0.4602
Epoch 6 Batch 550 Loss 3.0127 Accuracy 0.4617
Epoch 6 Batch 600 Loss 3.0027 Accuracy 0.4629
Epoch 6 Batch 650 Loss 2.9953 Accuracy 0.4637
Epoch 6 Batch 700 Loss 2.9859 Accuracy 0.4652
Epoch 6 Batch 750 Loss 2.9791 Accuracy 0.4663
Epoch 6 Batch 800 Loss 2.9712 Accuracy 0.4674
Epoch 6 Loss 2.9698 Accuracy 0.4675
Time taken for 1 epoch: 43.91 secs

Epoch 7 Batch 0 Loss 2.7064 Accuracy 0.4926
Epoch 7 Batch 50 Loss 2.7271 Accuracy 0.4952
Epoch 7 Batch 100 Loss 2.7132 Accuracy 0.4978
Epoch 7 Batch 150 Loss 2.6918 Accuracy 0.5018
Epoch 7 Batch 200 Loss 2.6918 Accuracy 0.5026
Epoch 7 Batch 250 Loss 2.6846 Accuracy 0.5038
Epoch 7 Batch 300 Loss 2.6766 Accuracy 0.5051
Epoch 7 Batch 350 Loss 2.6739 Accuracy 0.5053
Epoch 7 Batch 400 Loss 2.6714 Accuracy 0.5055
Epoch 7 Batch 450 Loss 2.6704 Accuracy 0.5056
Epoch 7 Batch 500 Loss 2.6673 Accuracy 0.5062
Epoch 7 Batch 550 Loss 2.6606 Accuracy 0.5071
Epoch 7 Batch 600 Loss 2.6571 Accuracy 0.5078
Epoch 7 Batch 650 Loss 2.6527 Accuracy 0.5085
Epoch 7 Batch 700 Loss 2.6496 Accuracy 0.5090
Epoch 7 Batch 750 Loss 2.6464 Accuracy 0.5094
Epoch 7 Batch 800 Loss 2.6430 Accuracy 0.5101
Epoch 7 Loss 2.6419 Accuracy 0.5102
Time taken for 1 epoch: 43.94 secs

Epoch 8 Batch 0 Loss 2.3879 Accuracy 0.5353
Epoch 8 Batch 50 Loss 2.4168 Accuracy 0.5395
Epoch 8 Batch 100 Loss 2.4016 Accuracy 0.5418
Epoch 8 Batch 150 Loss 2.4192 Accuracy 0.5387
Epoch 8 Batch 200 Loss 2.4204 Accuracy 0.5385
Epoch 8 Batch 250 Loss 2.4224 Accuracy 0.5381
Epoch 8 Batch 300 Loss 2.4164 Accuracy 0.5392
Epoch 8 Batch 350 Loss 2.4207 Accuracy 0.5386
Epoch 8 Batch 400 Loss 2.4216 Accuracy 0.5387
Epoch 8 Batch 450 Loss 2.4182 Accuracy 0.5390
Epoch 8 Batch 500 Loss 2.4157 Accuracy 0.5392
Epoch 8 Batch 550 Loss 2.4129 Accuracy 0.5398
Epoch 8 Batch 600 Loss 2.4128 Accuracy 0.5399
Epoch 8 Batch 650 Loss 2.4100 Accuracy 0.5404
Epoch 8 Batch 700 Loss 2.4082 Accuracy 0.5408
Epoch 8 Batch 750 Loss 2.4084 Accuracy 0.5407
Epoch 8 Batch 800 Loss 2.4066 Accuracy 0.5412
Epoch 8 Loss 2.4059 Accuracy 0.5413
Time taken for 1 epoch: 45.21 secs

Epoch 9 Batch 0 Loss 2.3713 Accuracy 0.5347
Epoch 9 Batch 50 Loss 2.2134 Accuracy 0.5653
Epoch 9 Batch 100 Loss 2.2173 Accuracy 0.5657
Epoch 9 Batch 150 Loss 2.2200 Accuracy 0.5654
Epoch 9 Batch 200 Loss 2.2266 Accuracy 0.5645
Epoch 9 Batch 250 Loss 2.2307 Accuracy 0.5643
Epoch 9 Batch 300 Loss 2.2351 Accuracy 0.5635
Epoch 9 Batch 350 Loss 2.2342 Accuracy 0.5637
Epoch 9 Batch 400 Loss 2.2330 Accuracy 0.5637
Epoch 9 Batch 450 Loss 2.2329 Accuracy 0.5638
Epoch 9 Batch 500 Loss 2.2330 Accuracy 0.5640
Epoch 9 Batch 550 Loss 2.2332 Accuracy 0.5640
Epoch 9 Batch 600 Loss 2.2311 Accuracy 0.5646
Epoch 9 Batch 650 Loss 2.2303 Accuracy 0.5649
Epoch 9 Batch 700 Loss 2.2313 Accuracy 0.5650
Epoch 9 Batch 750 Loss 2.2326 Accuracy 0.5649
Epoch 9 Batch 800 Loss 2.2337 Accuracy 0.5648
Epoch 9 Loss 2.2331 Accuracy 0.5649
Time taken for 1 epoch: 46.60 secs

Epoch 10 Batch 0 Loss 2.0186 Accuracy 0.5855
Epoch 10 Batch 50 Loss 2.0522 Accuracy 0.5890
Epoch 10 Batch 100 Loss 2.0522 Accuracy 0.5899
Epoch 10 Batch 150 Loss 2.0653 Accuracy 0.5877
Epoch 10 Batch 200 Loss 2.0744 Accuracy 0.5863
Epoch 10 Batch 250 Loss 2.0765 Accuracy 0.5861
Epoch 10 Batch 300 Loss 2.0789 Accuracy 0.5860
Epoch 10 Batch 350 Loss 2.0828 Accuracy 0.5855
Epoch 10 Batch 400 Loss 2.0808 Accuracy 0.5858
Epoch 10 Batch 450 Loss 2.0823 Accuracy 0.5853
Epoch 10 Batch 500 Loss 2.0821 Accuracy 0.5855
Epoch 10 Batch 550 Loss 2.0850 Accuracy 0.5853
Epoch 10 Batch 600 Loss 2.0884 Accuracy 0.5849
Epoch 10 Batch 650 Loss 2.0908 Accuracy 0.5845
Epoch 10 Batch 700 Loss 2.0902 Accuracy 0.5846
Epoch 10 Batch 750 Loss 2.0913 Accuracy 0.5845
Epoch 10 Batch 800 Loss 2.0916 Accuracy 0.5846
Saving checkpoint for epoch 10 at ./checkpoints/train/ckpt-2
Epoch 10 Loss 2.0924 Accuracy 0.5845
Time taken for 1 epoch: 45.44 secs

Epoch 11 Batch 0 Loss 2.3480 Accuracy 0.5353
Epoch 11 Batch 50 Loss 1.9758 Accuracy 0.6008
Epoch 11 Batch 100 Loss 1.9599 Accuracy 0.6030
Epoch 11 Batch 150 Loss 1.9656 Accuracy 0.6020
Epoch 11 Batch 200 Loss 1.9595 Accuracy 0.6030
Epoch 11 Batch 250 Loss 1.9623 Accuracy 0.6024
Epoch 11 Batch 300 Loss 1.9632 Accuracy 0.6020
Epoch 11 Batch 350 Loss 1.9654 Accuracy 0.6017
Epoch 11 Batch 400 Loss 1.9647 Accuracy 0.6017
Epoch 11 Batch 450 Loss 1.9634 Accuracy 0.6021
Epoch 11 Batch 500 Loss 1.9652 Accuracy 0.6019
Epoch 11 Batch 550 Loss 1.9688 Accuracy 0.6013
Epoch 11 Batch 600 Loss 1.9715 Accuracy 0.6011
Epoch 11 Batch 650 Loss 1.9724 Accuracy 0.6012
Epoch 11 Batch 700 Loss 1.9759 Accuracy 0.6009
Epoch 11 Batch 750 Loss 1.9791 Accuracy 0.6004
Epoch 11 Batch 800 Loss 1.9799 Accuracy 0.6005
Epoch 11 Loss 1.9802 Accuracy 0.6005
Time taken for 1 epoch: 45.27 secs

Epoch 12 Batch 0 Loss 2.0515 Accuracy 0.5702
Epoch 12 Batch 50 Loss 1.8557 Accuracy 0.6184
Epoch 12 Batch 100 Loss 1.8429 Accuracy 0.6198
Epoch 12 Batch 150 Loss 1.8551 Accuracy 0.6181
Epoch 12 Batch 200 Loss 1.8670 Accuracy 0.6161
Epoch 12 Batch 250 Loss 1.8688 Accuracy 0.6160
Epoch 12 Batch 300 Loss 1.8681 Accuracy 0.6162
Epoch 12 Batch 350 Loss 1.8681 Accuracy 0.6166
Epoch 12 Batch 400 Loss 1.8695 Accuracy 0.6163
Epoch 12 Batch 450 Loss 1.8692 Accuracy 0.6164
Epoch 12 Batch 500 Loss 1.8753 Accuracy 0.6152
Epoch 12 Batch 550 Loss 1.8773 Accuracy 0.6149
Epoch 12 Batch 600 Loss 1.8772 Accuracy 0.6149
Epoch 12 Batch 650 Loss 1.8806 Accuracy 0.6144
Epoch 12 Batch 700 Loss 1.8801 Accuracy 0.6146
Epoch 12 Batch 750 Loss 1.8835 Accuracy 0.6143
Epoch 12 Batch 800 Loss 1.8864 Accuracy 0.6140
Epoch 12 Loss 1.8852 Accuracy 0.6142
Time taken for 1 epoch: 45.93 secs

Epoch 13 Batch 0 Loss 1.7169 Accuracy 0.6391
Epoch 13 Batch 50 Loss 1.7965 Accuracy 0.6262
Epoch 13 Batch 100 Loss 1.7888 Accuracy 0.6273
Epoch 13 Batch 150 Loss 1.7768 Accuracy 0.6293
Epoch 13 Batch 200 Loss 1.7762 Accuracy 0.6298
Epoch 13 Batch 250 Loss 1.7812 Accuracy 0.6293
Epoch 13 Batch 300 Loss 1.7808 Accuracy 0.6293
Epoch 13 Batch 350 Loss 1.7831 Accuracy 0.6289
Epoch 13 Batch 400 Loss 1.7852 Accuracy 0.6287
Epoch 13 Batch 450 Loss 1.7881 Accuracy 0.6282
Epoch 13 Batch 500 Loss 1.7878 Accuracy 0.6282
Epoch 13 Batch 550 Loss 1.7927 Accuracy 0.6274
Epoch 13 Batch 600 Loss 1.7941 Accuracy 0.6272
Epoch 13 Batch 650 Loss 1.7962 Accuracy 0.6268
Epoch 13 Batch 700 Loss 1.7989 Accuracy 0.6263
Epoch 13 Batch 750 Loss 1.8018 Accuracy 0.6260
Epoch 13 Batch 800 Loss 1.8065 Accuracy 0.6254
Epoch 13 Loss 1.8061 Accuracy 0.6254
Time taken for 1 epoch: 45.97 secs

Epoch 14 Batch 0 Loss 1.6530 Accuracy 0.6440
Epoch 14 Batch 50 Loss 1.6887 Accuracy 0.6422
Epoch 14 Batch 100 Loss 1.6872 Accuracy 0.6432
Epoch 14 Batch 150 Loss 1.7022 Accuracy 0.6410
Epoch 14 Batch 200 Loss 1.7091 Accuracy 0.6401
Epoch 14 Batch 250 Loss 1.7053 Accuracy 0.6406
Epoch 14 Batch 300 Loss 1.7081 Accuracy 0.6403
Epoch 14 Batch 350 Loss 1.7122 Accuracy 0.6398
Epoch 14 Batch 400 Loss 1.7154 Accuracy 0.6393
Epoch 14 Batch 450 Loss 1.7225 Accuracy 0.6378
Epoch 14 Batch 500 Loss 1.7243 Accuracy 0.6376
Epoch 14 Batch 550 Loss 1.7243 Accuracy 0.6377
Epoch 14 Batch 600 Loss 1.7270 Accuracy 0.6374
Epoch 14 Batch 650 Loss 1.7305 Accuracy 0.6370
Epoch 14 Batch 700 Loss 1.7323 Accuracy 0.6368
Epoch 14 Batch 750 Loss 1.7336 Accuracy 0.6367
Epoch 14 Batch 800 Loss 1.7355 Accuracy 0.6364
Epoch 14 Loss 1.7357 Accuracy 0.6364
Time taken for 1 epoch: 45.54 secs

Epoch 15 Batch 0 Loss 1.7611 Accuracy 0.6201
Epoch 15 Batch 50 Loss 1.6252 Accuracy 0.6524
Epoch 15 Batch 100 Loss 1.6315 Accuracy 0.6511
Epoch 15 Batch 150 Loss 1.6338 Accuracy 0.6516
Epoch 15 Batch 200 Loss 1.6360 Accuracy 0.6509
Epoch 15 Batch 250 Loss 1.6393 Accuracy 0.6505
Epoch 15 Batch 300 Loss 1.6450 Accuracy 0.6496
Epoch 15 Batch 350 Loss 1.6459 Accuracy 0.6497
Epoch 15 Batch 400 Loss 1.6494 Accuracy 0.6492
Epoch 15 Batch 450 Loss 1.6542 Accuracy 0.6484
Epoch 15 Batch 500 Loss 1.6550 Accuracy 0.6482
Epoch 15 Batch 550 Loss 1.6563 Accuracy 0.6480
Epoch 15 Batch 600 Loss 1.6598 Accuracy 0.6475
Epoch 15 Batch 650 Loss 1.6633 Accuracy 0.6470
Epoch 15 Batch 700 Loss 1.6659 Accuracy 0.6466
Epoch 15 Batch 750 Loss 1.6692 Accuracy 0.6462
Epoch 15 Batch 800 Loss 1.6728 Accuracy 0.6456
Saving checkpoint for epoch 15 at ./checkpoints/train/ckpt-3
Epoch 15 Loss 1.6739 Accuracy 0.6454
Time taken for 1 epoch: 45.77 secs

Epoch 16 Batch 0 Loss 1.5074 Accuracy 0.6766
Epoch 16 Batch 50 Loss 1.5829 Accuracy 0.6601
Epoch 16 Batch 100 Loss 1.5843 Accuracy 0.6604
Epoch 16 Batch 150 Loss 1.5878 Accuracy 0.6603
Epoch 16 Batch 200 Loss 1.5837 Accuracy 0.6609
Epoch 16 Batch 250 Loss 1.5878 Accuracy 0.6598
Epoch 16 Batch 300 Loss 1.5942 Accuracy 0.6586
Epoch 16 Batch 350 Loss 1.5981 Accuracy 0.6579
Epoch 16 Batch 400 Loss 1.5998 Accuracy 0.6574
Epoch 16 Batch 450 Loss 1.6022 Accuracy 0.6571
Epoch 16 Batch 500 Loss 1.6045 Accuracy 0.6566
Epoch 16 Batch 550 Loss 1.6054 Accuracy 0.6563
Epoch 16 Batch 600 Loss 1.6077 Accuracy 0.6561
Epoch 16 Batch 650 Loss 1.6110 Accuracy 0.6556
Epoch 16 Batch 700 Loss 1.6147 Accuracy 0.6549
Epoch 16 Batch 750 Loss 1.6164 Accuracy 0.6548
Epoch 16 Batch 800 Loss 1.6197 Accuracy 0.6544
Epoch 16 Loss 1.6204 Accuracy 0.6542
Time taken for 1 epoch: 45.91 secs

Epoch 17 Batch 0 Loss 1.5031 Accuracy 0.6719
Epoch 17 Batch 50 Loss 1.4991 Accuracy 0.6722
Epoch 17 Batch 100 Loss 1.5160 Accuracy 0.6691
Epoch 17 Batch 150 Loss 1.5271 Accuracy 0.6671
Epoch 17 Batch 200 Loss 1.5291 Accuracy 0.6668
Epoch 17 Batch 250 Loss 1.5347 Accuracy 0.6661
Epoch 17 Batch 300 Loss 1.5399 Accuracy 0.6653
Epoch 17 Batch 350 Loss 1.5423 Accuracy 0.6649
Epoch 17 Batch 400 Loss 1.5464 Accuracy 0.6642
Epoch 17 Batch 450 Loss 1.5504 Accuracy 0.6636
Epoch 17 Batch 500 Loss 1.5509 Accuracy 0.6636
Epoch 17 Batch 550 Loss 1.5514 Accuracy 0.6637
Epoch 17 Batch 600 Loss 1.5539 Accuracy 0.6633
Epoch 17 Batch 650 Loss 1.5572 Accuracy 0.6629
Epoch 17 Batch 700 Loss 1.5614 Accuracy 0.6624
Epoch 17 Batch 750 Loss 1.5659 Accuracy 0.6618
Epoch 17 Batch 800 Loss 1.5691 Accuracy 0.6614
Epoch 17 Loss 1.5696 Accuracy 0.6613
Time taken for 1 epoch: 45.74 secs

Epoch 18 Batch 0 Loss 1.5180 Accuracy 0.6631
Epoch 18 Batch 50 Loss 1.4671 Accuracy 0.6788
Epoch 18 Batch 100 Loss 1.4752 Accuracy 0.6771
Epoch 18 Batch 150 Loss 1.4848 Accuracy 0.6756
Epoch 18 Batch 200 Loss 1.4952 Accuracy 0.6740
Epoch 18 Batch 250 Loss 1.4974 Accuracy 0.6734
Epoch 18 Batch 300 Loss 1.5011 Accuracy 0.6727
Epoch 18 Batch 350 Loss 1.5044 Accuracy 0.6719
Epoch 18 Batch 400 Loss 1.5045 Accuracy 0.6718
Epoch 18 Batch 450 Loss 1.5090 Accuracy 0.6710
Epoch 18 Batch 500 Loss 1.5095 Accuracy 0.6709
Epoch 18 Batch 550 Loss 1.5117 Accuracy 0.6706
Epoch 18 Batch 600 Loss 1.5171 Accuracy 0.6698
Epoch 18 Batch 650 Loss 1.5183 Accuracy 0.6697
Epoch 18 Batch 700 Loss 1.5210 Accuracy 0.6694
Epoch 18 Batch 750 Loss 1.5237 Accuracy 0.6689
Epoch 18 Batch 800 Loss 1.5261 Accuracy 0.6686
Epoch 18 Loss 1.5262 Accuracy 0.6686
Time taken for 1 epoch: 45.53 secs

Epoch 19 Batch 0 Loss 1.4657 Accuracy 0.6641
Epoch 19 Batch 50 Loss 1.4264 Accuracy 0.6826
Epoch 19 Batch 100 Loss 1.4386 Accuracy 0.6817
Epoch 19 Batch 150 Loss 1.4445 Accuracy 0.6809
Epoch 19 Batch 200 Loss 1.4401 Accuracy 0.6823
Epoch 19 Batch 250 Loss 1.4458 Accuracy 0.6813
Epoch 19 Batch 300 Loss 1.4516 Accuracy 0.6803
Epoch 19 Batch 350 Loss 1.4565 Accuracy 0.6792
Epoch 19 Batch 400 Loss 1.4593 Accuracy 0.6786
Epoch 19 Batch 450 Loss 1.4636 Accuracy 0.6780
Epoch 19 Batch 500 Loss 1.4656 Accuracy 0.6778
Epoch 19 Batch 550 Loss 1.4682 Accuracy 0.6774
Epoch 19 Batch 600 Loss 1.4698 Accuracy 0.6771
Epoch 19 Batch 650 Loss 1.4753 Accuracy 0.6763
Epoch 19 Batch 700 Loss 1.4810 Accuracy 0.6755
Epoch 19 Batch 750 Loss 1.4831 Accuracy 0.6752
Epoch 19 Batch 800 Loss 1.4865 Accuracy 0.6745
Epoch 19 Loss 1.4879 Accuracy 0.6743
Time taken for 1 epoch: 46.16 secs

Epoch 20 Batch 0 Loss 1.3513 Accuracy 0.6976
Epoch 20 Batch 50 Loss 1.3936 Accuracy 0.6905
Epoch 20 Batch 100 Loss 1.3964 Accuracy 0.6894
Epoch 20 Batch 150 Loss 1.4042 Accuracy 0.6885
Epoch 20 Batch 200 Loss 1.4112 Accuracy 0.6871
Epoch 20 Batch 250 Loss 1.4174 Accuracy 0.6856
Epoch 20 Batch 300 Loss 1.4184 Accuracy 0.6855
Epoch 20 Batch 350 Loss 1.4205 Accuracy 0.6853
Epoch 20 Batch 400 Loss 1.4240 Accuracy 0.6846
Epoch 20 Batch 450 Loss 1.4307 Accuracy 0.6834
Epoch 20 Batch 500 Loss 1.4343 Accuracy 0.6828
Epoch 20 Batch 550 Loss 1.4353 Accuracy 0.6826
Epoch 20 Batch 600 Loss 1.4384 Accuracy 0.6820
Epoch 20 Batch 650 Loss 1.4407 Accuracy 0.6818
Epoch 20 Batch 700 Loss 1.4431 Accuracy 0.6814
Epoch 20 Batch 750 Loss 1.4459 Accuracy 0.6811
Epoch 20 Batch 800 Loss 1.4484 Accuracy 0.6807
Saving checkpoint for epoch 20 at ./checkpoints/train/ckpt-4
Epoch 20 Loss 1.4495 Accuracy 0.6806
Time taken for 1 epoch: 47.55 secs

استنباط را اجرا کنید

مراحل زیر برای نتیجه گیری استفاده می شود:

 • رمز حکم ورودی با استفاده از tokenizer پرتغالی ( tokenizers.pt ). این ورودی رمزگذار است.
 • ورودی رسیور به مقداردهی اولیه [START] رمز.
 • ماسک های روکش و ماسک های جلو را محاسبه کنید.
 • decoder سپس خروجی پیش بینی با نگاه کردن به encoder output و خروجی خود (خود توجه) آن است.
 • توکن پیش بینی شده را به ورودی رمزگشا متصل کرده و آن را به رمزگشایی منتقل کنید.
 • در این رویکرد ، رمزگشای رمز بعدی را بر اساس توکن های قبلی پیش بینی می کند.
class Translator(tf.Module):
 def __init__(self, tokenizers, transformer):
  self.tokenizers = tokenizers
  self.transformer = transformer

 def __call__(self, sentence, max_length=20):
  # input sentence is portuguese, hence adding the start and end token
  assert isinstance(sentence, tf.Tensor)
  if len(sentence.shape) == 0:
   sentence = sentence[tf.newaxis]

  sentence = self.tokenizers.pt.tokenize(sentence).to_tensor()

  encoder_input = sentence

  # as the target is english, the first token to the transformer should be the
  # english start token.
  start_end = self.tokenizers.en.tokenize([''])[0]
  start = start_end[0][tf.newaxis]
  end = start_end[1][tf.newaxis]

  # `tf.TensorArray` is required here (instead of a python list) so that the
  # dynamic-loop can be traced by `tf.function`.
  output_array = tf.TensorArray(dtype=tf.int64, size=0, dynamic_size=True)
  output_array = output_array.write(0, start)

  for i in tf.range(max_length):
   output = tf.transpose(output_array.stack())
   predictions, _ = self.transformer([encoder_input, output], training=False)

   # select the last token from the seq_len dimension
   predictions = predictions[:, -1:, :] # (batch_size, 1, vocab_size)

   predicted_id = tf.argmax(predictions, axis=-1)

   # concatentate the predicted_id to the output which is given to the decoder
   # as its input.
   output_array = output_array.write(i+1, predicted_id[0])

   if predicted_id == end:
    break

  output = tf.transpose(output_array.stack())
  # output.shape (1, tokens)
  text = tokenizers.en.detokenize(output)[0] # shape: ()

  tokens = tokenizers.en.lookup(output)[0]

  # `tf.function` prevents us from using the attention_weights that were
  # calculated on the last iteration of the loop. So recalculate them outside
  # the loop.
  _, attention_weights = self.transformer([encoder_input, output[:,:-1]], training=False)

  return text, tokens, attention_weights

ایجاد یک نمونه از این Translator کلاس، و سعی کنید آن را چند بار به:

translator = Translator(tokenizers, transformer)
def print_translation(sentence, tokens, ground_truth):
 print(f'{"Input:":15s}: {sentence}')
 print(f'{"Prediction":15s}: {tokens.numpy().decode("utf-8")}')
 print(f'{"Ground truth":15s}: {ground_truth}')
sentence = "este é um problema que temos que resolver."
ground_truth = "this is a problem we have to solve ."

translated_text, translated_tokens, attention_weights = translator(
  tf.constant(sentence))
print_translation(sentence, translated_text, ground_truth)
Input:     : este é um problema que temos que resolver.
Prediction   : this is a problem that we have to solve .
Ground truth  : this is a problem we have to solve .
sentence = "os meus vizinhos ouviram sobre esta ideia."
ground_truth = "and my neighboring homes heard about this idea ."

translated_text, translated_tokens, attention_weights = translator(
  tf.constant(sentence))
print_translation(sentence, translated_text, ground_truth)
Input:     : os meus vizinhos ouviram sobre esta ideia.
Prediction   : my neighbors heard about this idea .
Ground truth  : and my neighboring homes heard about this idea .
sentence = "vou então muito rapidamente partilhar convosco algumas histórias de algumas coisas mágicas que aconteceram."
ground_truth = "so i \'ll just share with you some stories very quickly of some magical things that have happened ."

translated_text, translated_tokens, attention_weights = translator(
  tf.constant(sentence))
print_translation(sentence, translated_text, ground_truth)
Input:     : vou então muito rapidamente partilhar convosco algumas histórias de algumas coisas mágicas que aconteceram.
Prediction   : so i ' m going to share with you a few very quickly stories that happened .
Ground truth  : so i 'll just share with you some stories very quickly of some magical things that have happened .

توطئه های توجه

Translator بازده کلاس یک فرهنگ لغت از توجه نقشه شما می توانید به تجسم کار داخلی از مدل استفاده کنید:

sentence = "este é o primeiro livro que eu fiz."
ground_truth = "this is the first book i've ever done."

translated_text, translated_tokens, attention_weights = translator(
  tf.constant(sentence))
print_translation(sentence, translated_text, ground_truth)
Input:     : este é o primeiro livro que eu fiz.
Prediction   : this is the first book i did .
Ground truth  : this is the first book i've ever done.
def plot_attention_head(in_tokens, translated_tokens, attention):
 # The plot is of the attention when a token was generated.
 # The model didn't generate `<START>` in the output. Skip it.
 translated_tokens = translated_tokens[1:]

 ax = plt.gca()
 ax.matshow(attention)
 ax.set_xticks(range(len(in_tokens)))
 ax.set_yticks(range(len(translated_tokens)))

 labels = [label.decode('utf-8') for label in in_tokens.numpy()]
 ax.set_xticklabels(
   labels, rotation=90)

 labels = [label.decode('utf-8') for label in translated_tokens.numpy()]
 ax.set_yticklabels(labels)
head = 0
# shape: (batch=1, num_heads, seq_len_q, seq_len_k)
attention_heads = tf.squeeze(
 attention_weights['decoder_layer4_block2'], 0)
attention = attention_heads[head]
attention.shape
TensorShape([9, 11])
in_tokens = tf.convert_to_tensor([sentence])
in_tokens = tokenizers.pt.tokenize(in_tokens).to_tensor()
in_tokens = tokenizers.pt.lookup(in_tokens)[0]
in_tokens
<tf.Tensor: shape=(11,), dtype=string, numpy=
array([b'[START]', b'este', b'e', b'o', b'primeiro', b'livro', b'que',
    b'eu', b'fiz', b'.', b'[END]'], dtype=object)>
translated_tokens
<tf.Tensor: shape=(10,), dtype=string, numpy=
array([b'[START]', b'this', b'is', b'the', b'first', b'book', b'i',
    b'did', b'.', b'[END]'], dtype=object)>
plot_attention_head(in_tokens, translated_tokens, attention)

png

def plot_attention_weights(sentence, translated_tokens, attention_heads):
 in_tokens = tf.convert_to_tensor([sentence])
 in_tokens = tokenizers.pt.tokenize(in_tokens).to_tensor()
 in_tokens = tokenizers.pt.lookup(in_tokens)[0]
 in_tokens

 fig = plt.figure(figsize=(16, 8))

 for h, head in enumerate(attention_heads):
  ax = fig.add_subplot(2, 4, h+1)

  plot_attention_head(in_tokens, translated_tokens, head)

  ax.set_xlabel(f'Head {h+1}')

 plt.tight_layout()
 plt.show()
plot_attention_weights(sentence, translated_tokens,
            attention_weights['decoder_layer4_block2'][0])

png

مدل روی کلمات ناآشنا کار می کند. هیچ "triceratops" یا "دائرclالمعارف" در مجموعه داده ورودی وجود ندارد و مدل تقریباً یاد می گیرد که آنها را ترجمه کند ، حتی بدون واژگان مشترک:

sentence = "Eu li sobre triceratops na enciclopédia."
ground_truth = "I read about triceratops in the encyclopedia."

translated_text, translated_tokens, attention_weights = translator(
  tf.constant(sentence))
print_translation(sentence, translated_text, ground_truth)

plot_attention_weights(sentence, translated_tokens,
            attention_weights['decoder_layer4_block2'][0])
Input:     : Eu li sobre triceratops na enciclopédia.
Prediction   : i read about trijacopters in the encyclopedia .
Ground truth  : I read about triceratops in the encyclopedia.

png

صادرات

این مدل استنتاج کار، پس بعد از شما آن را به عنوان صادرات tf.saved_model .

برای انجام این کار، آن را بسته بندی در یکی دیگر از tf.Module زیر کلاس، این بار با یک tf.function در __call__ روش:

class ExportTranslator(tf.Module):
 def __init__(self, translator):
  self.translator = translator

 @tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec(shape=[], dtype=tf.string)])
 def __call__(self, sentence):
  (result, 
   tokens,
   attention_weights) = self.translator(sentence, max_length=100)

  return result

در بالا tf.function تنها جمله خروجی برگردانده می شود. با تشکر از اعدام غیر دقیق در tf.function هر مقدار غیر ضروری هرگز محاسبه می شود.

translator = ExportTranslator(translator)

از آنجا که مدل رمزگشایی پیش بینی با استفاده از tf.argmax پیش بینی قطعی است. در مدل اصلی و یک بارگذاری مجدد از آن SavedModel باید پیش بینی های یکسان:

translator("este é o primeiro livro que eu fiz.").numpy()
b'this is the first book i did .'
tf.saved_model.save(translator, export_dir='translator')
2021-08-25 11:27:05.726890: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
WARNING:absl:Found untraced functions such as embedding_4_layer_call_fn, embedding_4_layer_call_and_return_conditional_losses, dropout_37_layer_call_fn, dropout_37_layer_call_and_return_conditional_losses, embedding_5_layer_call_fn while saving (showing 5 of 560). These functions will not be directly callable after loading.
reloaded = tf.saved_model.load('translator')
reloaded("este é o primeiro livro que eu fiz.").numpy()
b'this is the first book i did .'

خلاصه

در این آموزش ، شما با کدگذاری موقعیتی ، توجه چند سر ، اهمیت ماسک زدن و نحوه ایجاد ترانسفورماتور آشنا شدید.

سعی کنید از یک مجموعه داده متفاوت برای آموزش ترانسفورماتور استفاده کنید. شما همچنین می توانید ترانسفورماتور پایه یا ترانسفورماتور XL را با تغییر پارامترهای فوق ایجاد کنید. شما همچنین می توانید لایه های تعریف شده برای ایجاد اینجا برت و قطار دولت از مدل های هنر. علاوه بر این ، می توانید جستجوی پرتو را برای پیش بینی بهتر پیاده سازی کنید.