tfx.v1.dsl.io.fileio.PathType

This symbol is a type alias.

Source: