tfx.v1.proto.PredictOutputCol

Proto type of output_columns under proto.PredictOutput.

output_column string output_column
output_key string output_key