Tài liệu tham khảo API TFX

TensorFlow mở rộng

Xác nhận dữ liệu

Biến đổi

Phân tích mô hình

Phục vụ

Siêu dữ liệu ML

Siêu dữ liệu TF

Thư viện chia sẻ cơ bản TFX ( tfx_bsl )