Module: mlmd

Init module for ML Metadata.

Modules

metadata_store module: A python API to the metadata store.

Classes

class MetadataStore: A store for the artifact metadata.