เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!

tfma.EvalConfig

A ProtocolMessage

Used in the notebooks

Used in the tutorials

cross_slicing_specs repeated CrossSlicingSpec cross_slicing_specs
metrics_specs repeated MetricsSpec metrics_specs
model_specs repeated ModelSpec model_specs
options Options options
slicing_specs repeated SlicingSpec slicing_specs