به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!

tfma.extractors.FeatureExtractor