امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tfma.extractors.FeatureExtractor