Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tfma.extractors.FeatureExtractor