Tham gia cộng đồng SIG TFX-Addons và giúp cải thiện TFX tốt hơn nữa!

tfma.extractors.FeatureExtractor