به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!

tfma.post_export_metrics.auc

This is the function that the user calls.

Used in the notebooks

Used in the tutorials