امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tfma.post_export_metrics.auc

This is the function that the user calls.

Used in the notebooks

Used in the tutorials