به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!

tfma.post_export_metrics.squared_pearson_correlation

This is the function that the user calls.