جریان تنسور:: خدمت:: Classifier Interface

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <classifier.h>

رابط آگنوستیک از نوع مدل برای انجام طبقه بندی.

خلاصه

پیاده‌سازی‌های خاصی برای انواع مدل‌های مختلف (مانند TensorFlow SavedModel) وجود خواهد داشت که می‌توانند درخواست را به یک ورودی خاص مدل تبدیل کنند و بدانند چگونه خروجی را به یک ClassificationResult عمومی تبدیل کنند.

سازندگان و تخریب کنندگان

~ClassifierInterface ()

توابع عمومی

Classify (const ClassificationRequest & request, ClassificationResult *result)=0
virtual Status
با توجه به ClassificationRequest، ClassificationResult را با نتیجه پر می کند.

توابع عمومی

طبقه بندی کردن

virtual Status Classify(
  const ClassificationRequest & request,
  ClassificationResult *result
)=0

با توجه به ClassificationRequest، ClassificationResult را با نتیجه پر می کند.

جزئیات
مولفه های
request
درخواست ورودی که مدل/امضای پرس و جو را به همراه محموله داده مشخص می کند.
result
طبقه بندی خروجی که پر می شود.
برمی گرداند
یک شیء وضعیت که نشان دهنده موفقیت یا شکست است.

~Classifier Interface

virtual  ~ClassifierInterface()=default