tensorflow:: מָנָה:: ממשק Regressor

זהו שיעור מופשט.

#include <regressor.h>

ממשק אגנוסטי מודל לביצוע רגרסיה.

סיכום

יישומים ספציפיים יהיו קיימים עבור סוגי מודלים שונים (למשל TensorFlow SavedModel) שיכולים להמיר את הבקשה לקלט ספציפי למודל ולדעת כיצד להמיר את הפלט ל-RegressionResult גנרי.

בנאים והורסים

~RegressorInterface ()

תפקידים ציבוריים

Regress (const RegressionRequest & request, RegressionResult *result)=0
virtual Status
בהינתן RegressionRequest, מאכלס את RegressionResult בתוצאה.

תפקידים ציבוריים

לָסֶגֶת

virtual Status Regress(
  const RegressionRequest & request,
  RegressionResult *result
)=0

בהינתן RegressionRequest, מאכלס את RegressionResult בתוצאה.

פרטים
פרמטרים
request
בקשת קלט המציינת את הדגם/חתימה לשאילתה יחד עם מטען הנתונים.
result
תוצאות רגרסיית הפלט שתאוכלס.
החזרות
אובייקט סטטוס המציין הצלחה או כישלון.

~RegressorInterface

virtual  ~RegressorInterface()=default