جریان تنسور:: خدمت:: رابط Regressor

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <regressor.h>

مدل رابط آگنوستیک برای انجام رگرسیون.

خلاصه

پیاده‌سازی‌های خاصی برای انواع مدل‌های مختلف وجود خواهد داشت (مثلاً TensorFlow SavedModel) که می‌توانند درخواست را به یک ورودی خاص مدل تبدیل کنند و بدانند چگونه خروجی را به یک RegressionResult عمومی تبدیل کنند.

سازندگان و تخریب کنندگان

~RegressorInterface ()

توابع عمومی

Regress (const RegressionRequest & request, RegressionResult *result)=0
virtual Status
با توجه به RegressionRequest، RegressionResult را با نتیجه پر می کند.

توابع عمومی

پسرفت

virtual Status Regress(
  const RegressionRequest & request,
  RegressionResult *result
)=0

با توجه به RegressionRequest، RegressionResult را با نتیجه پر می کند.

جزئیات
مولفه های
request
درخواست ورودی که مدل/امضای پرس و جو را به همراه محموله داده مشخص می کند.
result
نتایج رگرسیون خروجی که پر می شود.
برمی گرداند
یک شیء وضعیت که نشان دهنده موفقیت یا شکست است.

~ واسط Regressor

virtual  ~RegressorInterface()=default