เทนเซอร์โฟลว์:: เสิร์ฟ:: AspiredServableStateSnapshot

#include <aspired_version_policy.h>

ภาพรวมของสถานะและความทะเยอทะยานของผู้รับใช้

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

id
ServableId
is_aspired
bool
state

คุณลักษณะสาธารณะ

id

ServableId tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::id

is_aspired

bool tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::is_aspired

สถานะ

LoaderHarness::State tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::state