เทนเซอร์โฟลว์:: เสิร์ฟ:: นโยบายเวอร์ชัน Aspired:: ServableAction

#include <aspired_version_policy.h>

การดำเนินการและ id ของเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

action
id
ServableId

งานสาธารณะ

DebugString () const
string

คุณลักษณะสาธารณะ

หนังบู๊

Action tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::action

id

ServableId tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::id

งานสาธารณะ

DebugString

string tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::DebugString() const