przepływ tensorowy:: porcja:: AspiredVersionsManager:: Opcje

#include <aspired_versions_manager.h>

Opcje konfiguracyjne i wtykowym obiekty, które będą wykorzystywane przez AspiredVersionsManager .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

aspired_version_policy
std::unique_ptr< AspiredVersionPolicy >
AspiredVersionPolicy użyć do kierownika. Musi mieć wartość inną niż null.
env = Env::Default()
Env *
Środowisko używane do uruchamiania wątków w puli wątków lub do uśpienia.
flush_filesystem_caches = false
bool
load_retry_interval_micros = 1LL * 60 * 1000 * 1000
int64
Odstęp czasu w mikrosekundach między każdą ponowną próbą załadowania możliwego do wyświetlenia.
manage_state_interval_micros = 100 * 1000
int64
Okresowość, w mikrosekundach, wątku zarządzającego stanem obiektów serwowalnych.
max_num_load_retries = 5
uint32
Maksymalna liczba ponownych prób załadowania servable'a po pierwszym niepowodzeniu, zanim się poddamy.
num_load_threads = 0
uint32
Liczba wątków w puli wątków używanych do ładowania serwerów.
num_unload_threads = 0
uint32
Liczba wątków w puli wątków używanych do zwalniania obiektów serwowalnych.
pre_load_hook
PreLoadHook
Callback do wywołania tuż przed załadowaniem serwowalnego.
resource_tracker
std::unique_ptr< ResourceTracker >
Narzędzie do śledzenia zasobów używane podczas zarządzania zasobami możliwymi do wyświetlenia.
servable_event_bus = nullptr
EventBus< ServableState > *
EventBus do publikowania możliwych do wyświetlenia zmian stanu.

Atrybuty publiczne

aspired_version_policy

std::unique_ptr< AspiredVersionPolicy > tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::aspired_version_policy

AspiredVersionPolicy użyć do kierownika. Musi mieć wartość inną niż null.

zazdrościć

Env * tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::env = Env::Default()

Środowisko używane do uruchamiania wątków w puli wątków lub do uśpienia.

flush_filesystem_cache

bool tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::flush_filesystem_caches = false

load_retry_interval_micros

int64 tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::load_retry_interval_micros = 1LL * 60 * 1000 * 1000

Odstęp czasu w mikrosekundach między każdą ponowną próbą załadowania możliwego do wyświetlenia.

Jeśli ustawiono wartość ujemną, nie czekamy. Domyślnie: 1 minuta.

manage_state_interval_micros

int64 tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::manage_state_interval_micros = 100 * 1000

Okresowość, w mikrosekundach, wątku zarządzającego stanem obiektów serwowalnych.

Domyślnie: 100 milisekund. Jeśli ta wartość jest mniejsza lub równa 0, w ogóle nie uruchamiamy tego wątku.

max_num_load_retries

uint32 tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::max_num_load_retries = 5

Maksymalna liczba ponownych prób załadowania servable'a po pierwszym niepowodzeniu, zanim się poddamy.

num_load_threads

uint32 tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::num_load_threads = 0

Liczba wątków w puli wątków używanych do ładowania serwerów.

Jeśli jest ustawiona na 0, nie używamy puli wątków, a serwowalne obciążenia są wykonywane szeregowo w głównej pętli roboczej menedżera.

num_unload_threads

uint32 tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::num_unload_threads = 0

Liczba wątków w puli wątków używanych do zwalniania obiektów serwowalnych.

Jeśli jest ustawiona na 0, nie używamy puli wątków, a wyładowania, które można serwować, są wykonywane szeregowo w głównej pętli roboczej menedżera.

pre_load_hook

PreLoadHook tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::pre_load_hook

Callback do wywołania tuż przed załadowaniem serwowalnego.

Będzie to wywołane w tym samym wątku ładowania menedżera, który uruchamia ładowanie.

śledzenie_zasobów

std::unique_ptr< ResourceTracker > tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::resource_tracker

Narzędzie do śledzenia zasobów używane podczas zarządzania zasobami możliwymi do wyświetlenia.

Opcjonalny. Jeśli zostanie pozostawiony jako nullptr, nie weryfikujemy użycia zasobów możliwych do wyświetlenia.

servable_event_bus

EventBus< ServableState > * tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options::servable_event_bus = nullptr

EventBus do publikowania możliwych do wyświetlenia zmian stanu.

Jest to opcjonalne, jeśli nie jest ustawione, nie publikujemy.