เทนเซอร์โฟลว์:: เสิร์ฟ:: ตัวโหลด:: ข้อมูลเมตา

#include <loader.h>

ข้อมูลเมตาประกอบด้วย ServableId

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

servable_id
ServableId

คุณลักษณะสาธารณะ

servable_id

ServableId tensorflow::serving::Loader::Metadata::servable_id