جریان تنسور:: خدمت:: لودر:: فراداده

#include <loader.h>

ابرداده از ServableId تشکیل شده است.

خلاصه

صفات عمومی

servable_id
ServableId

صفات عمومی

server_id

ServableId tensorflow::serving::Loader::Metadata::servable_id