این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

TensorFlow در آموزش تولید

یک روش عالی برای یادگیری TensorFlow Extended (TFX) یادگیری با انجام این کار است. این آموزش ها نمونه های متمرکز از بخش های اصلی TFX هستند. آنها شامل آموزش های مبتدی برای شروع ، و آموزش های پیشرفته تر برای زمانی که واقعا می خواهید به قسمت های پیشرفته تر TFX شیرجه بزنید ، می باشد. بسیاری از این آموزش ها در Google Colab اجرا می شوند بنابراین همه چیز از قبل تنظیم و آماده شده است - برای شروع یادگیری نیازی به نصب چیزی نیست.