به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

آموزش TensorFlow در تولید

بهترین راه برای یادگیری TensorFlow Extended (TFX) یادگیری با انجام کار است. این آموزشها نمونه هایی متمرکز از بخشهای اصلی TFX هستند. آنها شامل آموزشهای مبتدی برای شروع کار و آموزشهای پیشرفته تری برای مواردی هستند که واقعاً می خواهید در قسمتهای پیشرفته تری از TFX فرو بروید.

شروع آموزشها

احتمالاً ساده ترین خط لوله ای است که می توانید بسازید تا به شما در شروع کار کمک کند. روی دکمه Run in Google Colab کلیک کنید.
ساخت خط لوله ساده برای افزودن م componentsلفه های اعتبار سنجی داده ها.
ساخت خط لوله اعتبار سنجی داده ها برای افزودن یک م engineeringلفه مهندسی ویژگی.
ساخت خط لوله ساده برای افزودن م componentلفه تحلیل مدل.

مراحل بعدی

پس از درک اولیه TFX ، این آموزش ها و راهنماهای اضافی را بررسی کنید. و فراموش نکنید که راهنمای کاربر TFX را بخوانید.
مقدمه ای م componentلفه به م componentلفه برای TFX ، از جمله زمینه تعاملی ، یک ابزار توسعه بسیار مفید. روی دکمه Run in Google Colab کلیک کنید.
یک آموزش که نشان می دهد چگونه می توان اجزای TFX سفارشی خود را توسعه داد.
مقدمه ای برای استفاده از خطوط لوله TFX و Cloud AI Platform برای کمک به شما در یادگیری نحوه ایجاد خطوط لوله یادگیری ماشین در Google Cloud.
این نوت بوک Google Colab نشان می دهد که چگونه می توان از TensorFlow Validation Data (TFDV) برای بررسی و تجسم یک مجموعه داده استفاده کرد ، از جمله تولید آمار توصیفی ، استنباط طرحواره و یافتن ناهنجاری ها.
این نوت بوک Google Colab نشان می دهد که چگونه می توان از TensorFlow Analysis Model (TFMA) برای بررسی و تجسم خصوصیات یک مجموعه داده و ارزیابی عملکرد یک مدل در چندین محور دقت استفاده کرد.
این آموزش نشان می دهد که چگونه می توان از TensorFlow خدمت برای استفاده از یک مدل با استفاده از REST API ساده استفاده کرد.