به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مرجع API TFX

TensorFlow تمدید شد

اعتبار سنجی داده ها

تبدیل

تحلیل مدل

خدمت کردن

ML فراداده

کتابخانه های مشترک عمومی TFX ( tfx_bsl )