مرجع API سرویس TensorFlow

جریان تنسور:: خدمت کردن

کلاس ها

tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy رابطی برای خط مشی که برای انتقال نسخه های قابل سرویس دهی در یک جریان قابل سرویس دهی اعمال می شود.
tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction اکشن و شناسه سرویس‌پذیر مرتبط با آن.
tensorflow::serving::AspiredVersionsManager یک مدیر است که پیاده سازی هدف < لودر > API است که استفاده از تماس آرزو-نسخه های به دیکته که نسخه servable برای بارگذاری.
tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::گزینه ها گزینه های پیکربندی و اشیاء نردبان که توسط استفاده AspiredVersionsManager .
tensorflow::serving::AspiredVersionsManagerBuilder ایجاد یک AspiredVersionsManager با گزینه ها و منابع متصل به آن.
tensorflow::serving::BasicManager به مدیریت چرخه حیات سرویس‌ها از جمله بارگیری، سرویس دهی و تخلیه آنها کمک می‌کند.
tensorflow::serving::BasicManager::گزینه ها گزینه های پیکربندی و اشیاء نردبان که توسط استفاده BasicManager .
tensorflow::serving::CachingManager مدیری که سرویس‌ها را بر حسب تقاضا مدیریت و بارگیری می‌کند.
tensorflow::serving::CachingManager::LoaderFactory یک انتزاع برای یک کارخانه لودر برای نگاشت از یک درخواست قابل ارائه به لودر مربوطه.
tensorflow::serving::CachingManager::گزینه ها گزینه های پیکربندی و اشیاء نردبان که توسط استفاده CachingManager .
tensorflow::serving::ClassifierInterface رابط آگنوستیک از نوع مدل برای انجام طبقه بندی.
tensorflow::serving::ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow::serving::FileSystemStoragePathSource منبع مسیر ذخیره‌سازی که مشتاق نسخه‌هایی برای مجموعه‌ای از سرویس‌پذیر است.
tensorflow::serving::Loader یک انتزاع استاندارد شده برای یک شی که چرخه حیات یک سرویس پذیر را مدیریت می کند، از جمله بارگیری و تخلیه آن.
tensorflow::serving::Loader::Metadata ابرداده از ServableId تشکیل شده است.
tensorflow::serving::LoaderHarness LoaderHarness یک ویجت است مدیر استفاده برای نگهداری به و صحبت کردن با یک لودر در حالی که آن صاحب آن.
tensorflow::serving::LoaderHarness::گزینه ها گزینه برای پیکربندی یک LoaderHarness .
tensorflow::serving::مدیر مدیر مسئول برای بارگیری، تخلیه، مراجعه و مدیریت طول عمر از تمام اشیاء Servable از طریق لودر آنها است.
tensorflow::serving::PathPrefixLoaderFactory یک LoaderFactory ساده که به دنبال یک سرویس‌پذیر در مسیری می‌گردد که با الحاق یک پیشوند مسیر ثابت با نام سرویس‌پذیر تشکیل شده است.
tensorflow::serving::RegressorInterface مدل رابط آگنوستیک برای انجام رگرسیون.
tensorflow::serving::ResourceUnsafeLoader لودر است که بی اعتنا به منابع است.
tensorflow::serving::SavedModelBundleFactory کارخانه ای که SavedModelBundles را از مسیرهای صادراتی SavedModel یا SessionBundle ایجاد می کند.
tensorflow::serving::ServableHandle یک اشاره گر هوشمند به شی servable اساسی T از بازیابی لودر .
tensorflow::serving::ServableStateMonitor ابزاری که به یک EventBus<ServableState> گوش می دهد و وضعیت هر سرویس پذیر ذکر شده در اتوبوس را پیگیری می کند.
tensorflow::serving::ServableStateMonitor::گزینه ها
tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime
tensorflow::serving::ServerCore ServerCore شامل روش های دولت و یاور را قادر می سازد ساخت ModelServers که رابط های چندگانه پشتیبانی می کنند.
tensorflow::serving::ServerCore::گزینه ها گزینه های برای استفاده از پیکربندی یک ServerCore شی.
tensorflow::serving::ServingSession جلسه‌ای که روش‌های تغییر حالت مانند Close() را مسدود می‌کند، در حالی که به Run() برای دسترسی فقط خواندنی اجازه می‌دهد (اجباری نشده است).
tensorflow::serving::ServingSessionWrapper ServingSession که کاری ادامه داده اند یک جلسه داده، و بلوک های تمام تماس های دیگر از اجرای ().
tensorflow::serving::SharedPtrHandle یک پیاده سازی از UntypedServableHandle با استفاده از shared_ptr به انجام REF-شمارش در لودر که صاحب Servable.
tensorflow::serving::منبع یک انتزاع برای یک ماژول که منابع قابل ارائه را برای بارگذاری یا به طور دقیق تر، به داده هایی می پردازد که می توانند برای بارگذاری آن سرویس پذیرها استفاده شوند.
tensorflow::serving::SourceAdapter انتزاعی برای یک ماژول که تماس های نسخه مورد نظر را با داده هایی از نوع InputType دریافت می کند و آنها را به تماس هایی با داده هایی از نوع OutputType تبدیل می کند.
tensorflow::serving::UnarySourceAdapter
tensorflow::serving::UntypedServableHandle یک دسته غیر templatized به servable، در داخل استفاده مدیر برای بازیابی یک جسم servable-پاک نوع از لودر .

سازه ها

tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot تصویری از وضعیت و آرزوی یک خدمت پذیر.
tensorflow::serving::ServableRequest یک پرس و جو برای یک شیء قابل سرویس بارگذاری شده خاص.
tensorflow::serving::ServableStateSnapshot