جریان تنسور:: خدمت:: Servable Handle

#include <servable_handle.h>

یک اشاره گر هوشمند به شی servable اساسی T از بازیابی لودر .

خلاصه

کد فرانت اند این دسته ها را از ServableManager دریافت می کند. دسته تا زمانی که دسته زنده است، جسم زیرین را زنده نگه می دارد. قسمت جلویی نباید برای مدت طولانی روی آن بماند، زیرا نگه داشتن آن می تواند بارگذاری مجدد قابل سرویس را به تاخیر بیندازد.

T برگردانده شده از دسته عموماً در بین درخواست های متعدد به اشتراک گذاشته می شود، به این معنی که هر تغییر جهشی ایجاد شده در T باید صحت را در مقابل منطق برنامه حفظ کند. علاوه بر این، در حضور رشته‌های درخواستی متعدد، استفاده ایمن از T باید تضمین شود.

انتظار می رود T یک نوع مقدار باشد و در داخل به عنوان یک اشاره گر ذخیره می شود. استفاده از نوع اشاره گر برای T کامپایل نمی شود، زیرا انجام این کار در بیشتر موقعیت ها اشتباه است.

مثال استفاده:

// Define or use an existing servable:
class MyServable {
public:
  void MyMethod();
};

// Get your handle from a manager.
ServableHandle handle;
TF_RETURN_IF_ERROR(manager->GetServableHandle(id, &handle));

// Use your handle as a smart-pointer:
handle->MyMethod();