جریان تنسور:: خدمت:: BasicManager:: گزینه ها

#include <basic_manager.h>

گزینه های پیکربندی و اشیاء نردبان که توسط استفاده BasicManager .

خلاصه

صفات عمومی

env = Env::Default()
Env *
flush_filesystem_caches = false
bool
load_retry_interval_micros = 1LL * 60 * 1000 * 1000
int64
max_num_load_retries = 5
uint32
num_load_threads = 0
uint32
num_unload_threads = 0
uint32
pre_load_hook
PreLoadHook
resource_tracker
std::unique_ptr< ResourceTracker >
servable_event_bus = nullptr
EventBus< ServableState > *

صفات عمومی

env

Env * tensorflow::serving::BasicManager::Options::env = Env::Default()

flush_filesystem_caches

bool tensorflow::serving::BasicManager::Options::flush_filesystem_caches = false

load_retry_interval_micros

int64 tensorflow::serving::BasicManager::Options::load_retry_interval_micros = 1LL * 60 * 1000 * 1000

max_num_load_retries

uint32 tensorflow::serving::BasicManager::Options::max_num_load_retries = 5

num_load_threads

uint32 tensorflow::serving::BasicManager::Options::num_load_threads = 0

num_unload_threads

uint32 tensorflow::serving::BasicManager::Options::num_unload_threads = 0

pre_load_hook

PreLoadHook tensorflow::serving::BasicManager::Options::pre_load_hook

منبع_ردیاب

std::unique_ptr< ResourceTracker > tensorflow::serving::BasicManager::Options::resource_tracker

اتوبوس سرویس پذیر_رویداد

EventBus< ServableState > * tensorflow::serving::BasicManager::Options::servable_event_bus = nullptr