ما عملا اضافه کردن در زنان در ML سمپوزیوم اکتبر 19 ثبت نام:

یک مدل TensorFlow را با سرویس TensorFlow آموزش داده و خدمت کنید

این راهنما یک مدل شبکه عصبی را برای طبقه بندی تصاویر لباس ، مانند کفش های کتانی و پیراهن آموزش می دهد ، مدل آموزش دیده را ذخیره می کند و سپس آن را با سرویس TensorFlow سرو می کند. تمرکز بر خدمات TensorFlow است ، به جای مدل سازی و آموزش در TensorFlow ، بنابراین برای یک مثال کامل که بر مدل سازی و آموزش تمرکز دارد ، به مثال طبقه بندی اساسی مراجعه کنید.

این راهنما از tf.keras ، یک API سطح بالا برای ساخت و آموزش مدل ها در TensorFlow استفاده می کند.

import sys

# Confirm that we're using Python 3
assert sys.version_info.major is 3, 'Oops, not running Python 3. Use Runtime > Change runtime type'
# TensorFlow and tf.keras
print("Installing dependencies for Colab environment")
!pip install -Uq grpcio==1.26.0

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

# Helper libraries
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import subprocess

print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))

مدل خود را ایجاد کنید

مجموعه داده Fashion MNIST را وارد کنید

این راهنما از مجموعه داده Fashion MNIST استفاده می کند که شامل 70،000 تصویر در مقیاس خاکستری در 10 دسته است. تصاویر منسوجات لباس را با وضوح پایین (28 در 28 پیکسل) نشان می دهد ، همانطور که در اینجا مشاهده می شود:

شیک MNIST مد
شکل 1. نمونه های Fashion-MNIST (توسط Zalando ، مجوز MIT).

مد MNIST به عنوان یک قطره در جایگزینی برای کلاسیک در نظر گرفته شده MNIST مجموعه داده-اغلب به عنوان "سلام جهان" از برنامه های یادگیری ماشین برای بینایی کامپیوتر استفاده می شود. شما می توانید مستقیماً از TensorFlow به Fashion MNIST دسترسی پیدا کنید ، فقط داده ها را وارد کرده و بارگیری کنید.

fashion_mnist = keras.datasets.fashion_mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = fashion_mnist.load_data()

# scale the values to 0.0 to 1.0
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# reshape for feeding into the model
train_images = train_images.reshape(train_images.shape[0], 28, 28, 1)
test_images = test_images.reshape(test_images.shape[0], 28, 28, 1)

class_names = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat',
        'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot']

print('\ntrain_images.shape: {}, of {}'.format(train_images.shape, train_images.dtype))
print('test_images.shape: {}, of {}'.format(test_images.shape, test_images.dtype))
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-labels-idx1-ubyte.gz
32768/29515 [=================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-images-idx3-ubyte.gz
26427392/26421880 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
8192/5148 [===============================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-images-idx3-ubyte.gz
4423680/4422102 [==============================] - 0s 0us/step

train_images.shape: (60000, 28, 28, 1), of float64
test_images.shape: (10000, 28, 28, 1), of float64

مدل خود را آموزش دهید و ارزیابی کنید

بیایید از ساده ترین CNN ممکن استفاده کنیم ، زیرا ما در بخش مدل سازی متمرکز نیستیم.

model = keras.Sequential([
 keras.layers.Conv2D(input_shape=(28,28,1), filters=8, kernel_size=3, 
           strides=2, activation='relu', name='Conv1'),
 keras.layers.Flatten(),
 keras.layers.Dense(10, name='Dense')
])
model.summary()

testing = False
epochs = 5

model.compile(optimizer='adam', 
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])
model.fit(train_images, train_labels, epochs=epochs)

test_loss, test_acc = model.evaluate(test_images, test_labels)
print('\nTest accuracy: {}'.format(test_acc))
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
Conv1 (Conv2D)        (None, 13, 13, 8)     80    
_________________________________________________________________
flatten (Flatten)      (None, 1352)       0     
_________________________________________________________________
Dense (Dense)        (None, 10)        13530   
=================================================================
Total params: 13,610
Trainable params: 13,610
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
Epoch 1/5
1875/1875 [==============================] - 12s 2ms/step - loss: 0.5205 - sparse_categorical_accuracy: 0.8206
Epoch 2/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3819 - sparse_categorical_accuracy: 0.8672
Epoch 3/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3472 - sparse_categorical_accuracy: 0.8784
Epoch 4/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3266 - sparse_categorical_accuracy: 0.8847
Epoch 5/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3129 - sparse_categorical_accuracy: 0.8882
313/313 [==============================] - 1s 1ms/step - loss: 0.3535 - sparse_categorical_accuracy: 0.8735

Test accuracy: 0.8734999895095825

مدل خود را ذخیره کنید

برای بارگذاری مدل آموزش دیده خود در سرویس TensorFlow ابتدا باید آن را در قالب SavedModel ذخیره کنیم. با این کار یک پرونده protobuf در یک سلسله مراتب دایرکتوری کاملاً مشخص ایجاد می شود و شامل یک شماره نسخه می شود. سرویس TensorFlow به ما اجازه می دهد تا هنگام درخواست استنتاج از کدام یک از مدل ها یا "قابل ارائه" استفاده کنیم. در مسیر داده شده ، هر نسخه به زیر شاخه فرعی دیگری صادر می شود.

# Fetch the Keras session and save the model
# The signature definition is defined by the input and output tensors,
# and stored with the default serving key
import tempfile

MODEL_DIR = tempfile.gettempdir()
version = 1
export_path = os.path.join(MODEL_DIR, str(version))
print('export_path = {}\n'.format(export_path))

tf.keras.models.save_model(
  model,
  export_path,
  overwrite=True,
  include_optimizer=True,
  save_format=None,
  signatures=None,
  options=None
)

print('\nSaved model:')
!ls -l {export_path}
export_path = /tmp/1
WARNING:absl:Function `_wrapped_model` contains input name(s) Conv1_input with unsupported characters which will be renamed to conv1_input in the SavedModel.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/1/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/1/assets
Saved model:
total 96
drwxr-xr-x 2 kbuilder kbuilder 4096 May 25 09:12 assets
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 7981 May 25 09:12 keras_metadata.pb
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 80661 May 25 09:12 saved_model.pb
drwxr-xr-x 2 kbuilder kbuilder 4096 May 25 09:12 variables

مدل ذخیره شده خود را بررسی کنید

برای بررسی MetaGraphDefs (مدل ها) و SignatureDefs (روش هایی که می توانید با آنها تماس بگیرید) در SavedModel خود از ابزار خط فرمان saved_model_cli استفاده خواهیم کرد. این بحث درباره SavedModel CLI را در راهنمای TensorFlow مشاهده کنید.

saved_model_cli show --dir {export_path} --all
2021-05-25 09:12:04.142378: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0

MetaGraphDef with tag-set: 'serve' contains the following SignatureDefs:

signature_def['__saved_model_init_op']:
 The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
 The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
  outputs['__saved_model_init_op'] tensor_info:
    dtype: DT_INVALID
    shape: unknown_rank
    name: NoOp
 Method name is: 

signature_def['serving_default']:
 The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
  inputs['Conv1_input'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 28, 28, 1)
    name: serving_default_Conv1_input:0
 The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
  outputs['Dense'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 10)
    name: StatefulPartitionedCall:0
 Method name is: tensorflow/serving/predict

Defined Functions:
 Function Name: '__call__'
  Option #1
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #2
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #3
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #4
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None

 Function Name: '_default_save_signature'
  Option #1
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')

 Function Name: 'call_and_return_all_conditional_losses'
  Option #1
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #2
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #3
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #4
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None

این چیزهای زیادی در مورد مدل ما به ما می گوید! در این حالت ما فقط مدل خود را آموزش دادیم ، بنابراین ما از قبل ورودی ها و خروجی ها را می دانیم ، اما اگر این کار را نمی کردیم اطلاعات مهمی بود. این همه چیز را به ما نمی گوید ، مانند این واقعیت که این داده های تصویر در ابعاد خاکستری هستند ، اما این یک شروع عالی است.

مدل خود را با TensorFlow خدمت کنید

URI توزیع TensorFlow Serving را به عنوان منبع بسته اضافه کنید:

ما در حال آماده سازی نصب سرویس TensorFlow با استفاده از Aptitude هستیم زیرا این Colab در محیط دبیان اجرا می شود. ما بسته tensorflow-model-server را به لیست بسته هایی که Aptitude از آنها می داند اضافه خواهیم کرد. توجه داشته باشید که ما به عنوان root در حال اجرا هستیم.

import sys
# We need sudo prefix if not on a Google Colab.
if 'google.colab' not in sys.modules:
 SUDO_IF_NEEDED = 'sudo'
else:
 SUDO_IF_NEEDED = ''
# This is the same as you would do from your command line, but without the [arch=amd64], and no sudo
# You would instead do:
# echo "deb [arch=amd64] http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable tensorflow-model-server tensorflow-model-server-universal" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tensorflow-serving.list && \
# curl https://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt/tensorflow-serving.release.pub.gpg | sudo apt-key add -

!echo "deb http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable tensorflow-model-server tensorflow-model-server-universal" | {SUDO_IF_NEEDED} tee /etc/apt/sources.list.d/tensorflow-serving.list && \
curl https://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt/tensorflow-serving.release.pub.gpg | {SUDO_IF_NEEDED} apt-key add -
!{SUDO_IF_NEEDED} apt update
deb http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable tensorflow-model-server tensorflow-model-server-universal
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 2943 100 2943  0   0  5236   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5236
OK
Hit:1 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:3 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Hit:4 https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/ubuntu18.04/amd64 InRelease
Hit:5 https://nvidia.github.io/nvidia-container-runtime/ubuntu18.04/amd64 InRelease
Hit:6 https://nvidia.github.io/nvidia-docker/ubuntu18.04/amd64 InRelease
Get:7 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable InRelease [3012 B]
Ign:8 http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1804/x86_64 InRelease
Hit:9 http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1804/x86_64 Release
Hit:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Get:11 http://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-logging-wheezy InRelease [5483 B]
Get:12 https://packages.cloud.google.com/apt eip-cloud-bionic InRelease [5419 B]
Hit:14 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Get:15 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable/tensorflow-model-server amd64 Packages [340 B]
Err:11 http://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-logging-wheezy InRelease
 The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY FEEA9169307EA071 NO_PUBKEY 8B57C5C2836F4BEB
Err:12 https://packages.cloud.google.com/apt eip-cloud-bionic InRelease
 The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY FEEA9169307EA071 NO_PUBKEY 8B57C5C2836F4BEB
Get:16 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable/tensorflow-model-server-universal amd64 Packages [347 B]
Fetched 14.6 kB in 1s (16.0 kB/s)106 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-logging-wheezy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY FEEA9169307EA071 NO_PUBKEY 8B57C5C2836F4BEB
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.cloud.google.com/apt eip-cloud-bionic InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY FEEA9169307EA071 NO_PUBKEY 8B57C5C2836F4BEB
W: Failed to fetch https://packages.cloud.google.com/apt/dists/eip-cloud-bionic/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY FEEA9169307EA071 NO_PUBKEY 8B57C5C2836F4BEB
W: Failed to fetch http://packages.cloud.google.com/apt/dists/google-cloud-logging-wheezy/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY FEEA9169307EA071 NO_PUBKEY 8B57C5C2836F4BEB
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

سرویس TensorFlow را نصب کنید

این تنها چیزی است که شما نیاز دارید - یک خط فرمان!

{SUDO_IF_NEEDED} apt-get install tensorflow-model-server
The following NEW packages will be installed:
 tensorflow-model-server
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
Need to get 326 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable/tensorflow-model-server amd64 tensorflow-model-server all 2.5.1 [326 MB]
Fetched 326 MB in 7s (45.2 MB/s)
Selecting previously unselected package tensorflow-model-server.
(Reading database ... 193390 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tensorflow-model-server_2.5.1_all.deb ...
Unpacking tensorflow-model-server (2.5.1) ...
Setting up tensorflow-model-server (2.5.1) ...

اجرای سرویس TensorFlow را شروع کنید

اینجاست که ما سرویس TensorFlow را اجرا می کنیم و مدل خود را بارگذاری می کنیم. بعد از بارگیری می توانیم درخواست های استنباط را با استفاده از REST شروع کنیم. چند پارامتر مهم وجود دارد:

 • rest_api_port : پورتی که برای درخواستهای REST از آن استفاده خواهید کرد.
 • model_name : از این مورد در URL درخواستهای REST استفاده خواهید کرد. این می تواند هر چیزی باشد.
 • model_base_path : این مسیر به دایرکتوری است که مدل خود را در آن ذخیره کرده اید.
os.environ["MODEL_DIR"] = MODEL_DIR
nohup tensorflow_model_server \
 --rest_api_port=8501 \
 --model_name=fashion_model \
 --model_base_path="${MODEL_DIR}" >server.log 2>&1
tail server.log

در TensorFlow سرویس از مدل خود درخواست کنید

ابتدا ، بیایید به یک نمونه تصادفی از داده های آزمون خود نگاهی بیندازیم.

def show(idx, title):
 plt.figure()
 plt.imshow(test_images[idx].reshape(28,28))
 plt.axis('off')
 plt.title('\n\n{}'.format(title), fontdict={'size': 16})

import random
rando = random.randint(0,len(test_images)-1)
show(rando, 'An Example Image: {}'.format(class_names[test_labels[rando]]))

png

خوب ، جالب به نظر می رسد تشخیص آن برای شما چقدر سخت است؟ حالا بیایید شی J JSON را برای یک دسته سه درخواست استنباط ایجاد کنیم ، و ببینیم مدل ما چقدر چیزها را تشخیص می دهد:

import json
data = json.dumps({"signature_name": "serving_default", "instances": test_images[0:3].tolist()})
print('Data: {} ... {}'.format(data[:50], data[len(data)-52:]))
Data: {"signature_name": "serving_default", "instances": ... [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0]]]]}

درخواست REST کنید

جدیدترین نسخه قابل ارائه

ما یک درخواست پیش بینی را به عنوان POST به نقطه پایانی REST سرور خود ارسال می کنیم و سه مثال را به آن منتقل می کنیم. از سرور خود خواهیم خواست که با مشخص نکردن نسخه خاصی ، آخرین نسخه قابل ارائه را به ما ارائه دهد.

!pip install -q requests

import requests
headers = {"content-type": "application/json"}
json_response = requests.post('http://localhost:8501/v1/models/fashion_model:predict', data=data, headers=headers)
predictions = json.loads(json_response.text)['predictions']

show(0, 'The model thought this was a {} (class {}), and it was actually a {} (class {})'.format(
 class_names[np.argmax(predictions[0])], np.argmax(predictions[0]), class_names[test_labels[0]], test_labels[0]))

نسخه خاصی از سرویس

حال بیایید نسخه خاصی از سرویس پذیر خود را مشخص کنیم. از آنجا که فقط یک مورد داریم ، بیایید نسخه 1 را انتخاب کنیم. ما همچنین به هر سه نتیجه خواهیم پرداخت.

headers = {"content-type": "application/json"}
json_response = requests.post('http://localhost:8501/v1/models/fashion_model/versions/1:predict', data=data, headers=headers)
predictions = json.loads(json_response.text)['predictions']

for i in range(0,3):
 show(i, 'The model thought this was a {} (class {}), and it was actually a {} (class {})'.format(
  class_names[np.argmax(predictions[i])], np.argmax(predictions[i]), class_names[test_labels[i]], test_labels[i]))