به انجمن SIG TFX-Addons بپیوندید و به پیشرفت TFX کمک کنید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

با سرویس TensorFlow یک مدل TensorFlow را آموزش داده و خدمت کنید

این راهنما یک مدل شبکه عصبی را برای طبقه بندی تصاویر لباس ، مانند کفش های کتانی و پیراهن آموزش می دهد ، مدل آموزش دیده را ذخیره می کند و سپس آن را با سرویس TensorFlow سرو می کند. تمرکز بر سرویس دهی TensorFlow است ، به جای مدل سازی و آموزش در TensorFlow ، بنابراین برای یک مثال کامل که بر مدل سازی و آموزش تمرکز دارد ، به مثال طبقه بندی اساسی مراجعه کنید.

این راهنما از tf.keras ، یک API سطح بالا برای ساخت و آموزش مدل ها در TensorFlow استفاده می کند.

import sys

# Confirm that we're using Python 3
assert sys.version_info.major is 3, 'Oops, not running Python 3. Use Runtime > Change runtime type'
# TensorFlow and tf.keras
print("Installing dependencies for Colab environment")
!pip install -Uq grpcio==1.26.0

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

# Helper libraries
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import subprocess

print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))

مدل خود را ایجاد کنید

مجموعه داده Fashion MNIST را وارد کنید

این راهنما از مجموعه داده Fashion MNIST استفاده می کند که شامل 70،000 تصویر در مقیاس خاکستری در 10 دسته است. تصاویر منسوجات لباس را با وضوح پایین (28 در 28 پیکسل) نشان می دهد ، همانطور که در اینجا مشاهده می شود:

شیک MNIST مد
شکل 1. نمونه های Fashion-MNIST (توسط Zalando ، مجوز MIT).

مد MNIST به عنوان یک قطره در جایگزینی برای کلاسیک در نظر گرفته شده MNIST مجموعه داده-اغلب به عنوان "سلام جهان" از برنامه های یادگیری ماشین برای بینایی کامپیوتر استفاده می شود. شما می توانید مستقیماً از TensorFlow به Fashion MNIST دسترسی پیدا کنید ، فقط داده ها را وارد کرده و بارگیری کنید.

fashion_mnist = keras.datasets.fashion_mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = fashion_mnist.load_data()

# scale the values to 0.0 to 1.0
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# reshape for feeding into the model
train_images = train_images.reshape(train_images.shape[0], 28, 28, 1)
test_images = test_images.reshape(test_images.shape[0], 28, 28, 1)

class_names = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat',
        'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot']

print('\ntrain_images.shape: {}, of {}'.format(train_images.shape, train_images.dtype))
print('test_images.shape: {}, of {}'.format(test_images.shape, test_images.dtype))
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-labels-idx1-ubyte.gz
32768/29515 [=================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-images-idx3-ubyte.gz
26427392/26421880 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
8192/5148 [===============================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-images-idx3-ubyte.gz
4423680/4422102 [==============================] - 0s 0us/step

train_images.shape: (60000, 28, 28, 1), of float64
test_images.shape: (10000, 28, 28, 1), of float64

مدل خود را آموزش دهید و ارزیابی کنید

بیایید از ساده ترین CNN ممکن استفاده کنیم ، زیرا ما در بخش مدل سازی متمرکز نیستیم.

model = keras.Sequential([
 keras.layers.Conv2D(input_shape=(28,28,1), filters=8, kernel_size=3, 
           strides=2, activation='relu', name='Conv1'),
 keras.layers.Flatten(),
 keras.layers.Dense(10, name='Dense')
])
model.summary()

testing = False
epochs = 5

model.compile(optimizer='adam', 
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])
model.fit(train_images, train_labels, epochs=epochs)

test_loss, test_acc = model.evaluate(test_images, test_labels)
print('\nTest accuracy: {}'.format(test_acc))
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
Conv1 (Conv2D)        (None, 13, 13, 8)     80    
_________________________________________________________________
flatten (Flatten)      (None, 1352)       0     
_________________________________________________________________
Dense (Dense)        (None, 10)        13530   
=================================================================
Total params: 13,610
Trainable params: 13,610
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
Epoch 1/5
1875/1875 [==============================] - 13s 2ms/step - loss: 0.7546 - sparse_categorical_accuracy: 0.7457
Epoch 2/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.4254 - sparse_categorical_accuracy: 0.8521
Epoch 3/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3812 - sparse_categorical_accuracy: 0.8668
Epoch 4/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3557 - sparse_categorical_accuracy: 0.8770
Epoch 5/5
1875/1875 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3415 - sparse_categorical_accuracy: 0.8795
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3699 - sparse_categorical_accuracy: 0.8694

Test accuracy: 0.8694000244140625

مدل خود را ذخیره کنید

برای بارگذاری مدل آموزش دیده خود در سرویس TensorFlow ابتدا باید آن را در قالب SavedModel ذخیره کنیم. با این کار یک پرونده protobuf در یک سلسله مراتب فهرست کاملاً مشخص ایجاد می شود و شامل یک شماره نسخه می شود. TensorFlow خدمات به ما امکان می دهد هنگام درخواست استنتاج از کدام یک از مدل ها یا "قابل ارائه" استفاده کنیم. تحت این مسیر ، هر نسخه به زیر شاخه فرعی دیگری صادر می شود.

# Fetch the Keras session and save the model
# The signature definition is defined by the input and output tensors,
# and stored with the default serving key
import tempfile

MODEL_DIR = tempfile.gettempdir()
version = 1
export_path = os.path.join(MODEL_DIR, str(version))
print('export_path = {}\n'.format(export_path))

tf.keras.models.save_model(
  model,
  export_path,
  overwrite=True,
  include_optimizer=True,
  save_format=None,
  signatures=None,
  options=None
)

print('\nSaved model:')
!ls -l {export_path}
export_path = /tmp/1

INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/1/assets

Saved model:
total 88
drwxr-xr-x 2 kbuilder kbuilder 4096 Mar 9 10:10 assets
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 78123 Mar 9 10:10 saved_model.pb
drwxr-xr-x 2 kbuilder kbuilder 4096 Mar 9 10:10 variables

مدل ذخیره شده خود را بررسی کنید

برای بررسی MetaGraphDefs (مدل ها) و SignatureDefs (روش هایی که می توانید با آنها تماس بگیرید) در SavedModel خود از ابزار خط فرمان saved_model_cli استفاده خواهیم کرد. این بحث درباره SavedModel CLI را در راهنمای TensorFlow مشاهده کنید.

saved_model_cli show --dir {export_path} --all
2021-03-09 10:10:12.685464: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:49] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0

MetaGraphDef with tag-set: 'serve' contains the following SignatureDefs:

signature_def['__saved_model_init_op']:
 The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
 The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
  outputs['__saved_model_init_op'] tensor_info:
    dtype: DT_INVALID
    shape: unknown_rank
    name: NoOp
 Method name is: 

signature_def['serving_default']:
 The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
  inputs['Conv1_input'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 28, 28, 1)
    name: serving_default_Conv1_input:0
 The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
  outputs['Dense'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 10)
    name: StatefulPartitionedCall:0
 Method name is: tensorflow/serving/predict

Defined Functions:
 Function Name: '__call__'
  Option #1
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #2
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #3
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #4
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None

 Function Name: '_default_save_signature'
  Option #1
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')

 Function Name: 'call_and_return_all_conditional_losses'
  Option #1
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #2
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #3
   Callable with:
    Argument #1
     Conv1_input: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='Conv1_input')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: False
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None
  Option #4
   Callable with:
    Argument #1
     inputs: TensorSpec(shape=(None, 28, 28, 1), dtype=tf.float32, name='inputs')
    Argument #2
     DType: bool
     Value: True
    Argument #3
     DType: NoneType
     Value: None

این چیزهای زیادی در مورد مدل ما به ما می گوید! در این حالت ما فقط مدل خود را آموزش دادیم ، بنابراین ما از قبل ورودی ها و خروجی ها را می دانیم ، اما اگر این کار را نمی کردیم اطلاعات مهمی بود. این همه چیز را به ما نمی گوید ، مانند این واقعیت که این داده های تصویر در ابعاد خاکستری هستند ، اما این یک شروع عالی است.

مدل خود را با TensorFlow خدمت کنید

URI توزیع TensorFlow Serving را به عنوان منبع بسته اضافه کنید:

ما در حال آماده سازی نصب سرویس TensorFlow با استفاده از Aptitude هستیم زیرا این Colab در محیط دبیان اجرا می شود. ما بسته tensorflow-model-server را به لیست بسته هایی که Aptitude از آنها می داند اضافه خواهیم کرد. توجه داشته باشید که ما به عنوان root در حال اجرا هستیم.

import sys
# We need sudo prefix if not on a Google Colab.
if 'google.colab' not in sys.modules:
 SUDO_IF_NEEDED = 'sudo'
else:
 SUDO_IF_NEEDED = ''
# This is the same as you would do from your command line, but without the [arch=amd64], and no sudo
# You would instead do:
# echo "deb [arch=amd64] http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable tensorflow-model-server tensorflow-model-server-universal" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tensorflow-serving.list && \
# curl https://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt/tensorflow-serving.release.pub.gpg | sudo apt-key add -

!echo "deb http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable tensorflow-model-server tensorflow-model-server-universal" | {SUDO_IF_NEEDED} tee /etc/apt/sources.list.d/tensorflow-serving.list && \
curl https://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt/tensorflow-serving.release.pub.gpg | {SUDO_IF_NEEDED} apt-key add -
!{SUDO_IF_NEEDED} apt update
deb http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable tensorflow-model-server tensorflow-model-server-universal
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 2943 100 2943  0   0 15822   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 15822
OK
Hit:1 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:3 http://asia-east1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Hit:4 http://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-logging-wheezy InRelease
Get:5 https://packages.cloud.google.com/apt eip-cloud-bionic InRelease [5419 B]
Hit:6 https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/ubuntu18.04/amd64 InRelease
Hit:7 https://nvidia.github.io/nvidia-container-runtime/ubuntu18.04/amd64 InRelease
Get:8 https://nvidia.github.io/nvidia-docker/ubuntu18.04/amd64 InRelease [1129 B]
Get:9 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable InRelease [3012 B]
Hit:10 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Get:12 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable/tensorflow-model-server amd64 Packages [340 B]
Get:13 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable/tensorflow-model-server-universal amd64 Packages [348 B]
Fetched 10.2 kB in 1s (7051 B/s)114 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

سرویس TensorFlow را نصب کنید

این تنها چیزی است که شما نیاز دارید - یک خط فرمان!

{SUDO_IF_NEEDED} apt-get install tensorflow-model-server
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 adwaita-icon-theme ca-certificates-java dconf-gsettings-backend
 dconf-service default-jre default-jre-headless dkms fonts-dejavu-extra
 freeglut3 freeglut3-dev g++-6 glib-networking glib-networking-common
 glib-networking-services gsettings-desktop-schemas gtk-update-icon-cache
 hicolor-icon-theme humanity-icon-theme java-common libaccinj64-9.1
 libasound2 libasound2-data libasyncns0 libatk-bridge2.0-0
 libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libatk1.0-0 libatk1.0-data
 libatspi2.0-0 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
 libcairo-gobject2 libcolord2 libcroco3 libcudart9.1 libcufft9.1 libcufftw9.1
 libcups2 libcurand9.1 libcusolver9.1 libcusparse9.1 libdconf1 libdrm-amdgpu1
 libdrm-dev libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libegl-mesa0 libegl1
 libegl1-mesa libepoxy0 libflac8 libfontenc1 libgbm1 libgdk-pixbuf2.0-0
 libgdk-pixbuf2.0-common libgif7 libgl1 libgl1-mesa-dev libgl1-mesa-dri
 libglapi-mesa libgles1 libgles2 libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
 libglvnd-core-dev libglvnd-dev libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libgtk-3-0
 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-common libice-dev libjansson4
 libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common liblcms2-2 libllvm9 libnppc9.1
 libnppial9.1 libnppicc9.1 libnppicom9.1 libnppidei9.1 libnppif9.1
 libnppig9.1 libnppim9.1 libnppist9.1 libnppisu9.1 libnppitc9.1 libnpps9.1
 libnvrtc9.1 libnvtoolsext1 libnvvm3 libogg0 libopengl0 libpciaccess0
 libpcsclite1 libproxy1v5 libpthread-stubs0-dev libpulse0 librest-0.7-0
 librsvg2-2 librsvg2-common libsensors4 libsm-dev libsndfile1
 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libstdc++-6-dev libthrust-dev libvdpau-dev
 libvdpau1 libvorbis0a libvorbisenc2 libwayland-client0 libwayland-cursor0
 libwayland-egl1 libwayland-server0 libx11-dev libx11-xcb-dev libx11-xcb1
 libxau-dev libxcb-dri2-0 libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-0 libxcb-dri3-dev
 libxcb-glx0 libxcb-glx0-dev libxcb-present-dev libxcb-present0 libxcb-randr0
 libxcb-randr0-dev libxcb-render0-dev libxcb-shape0 libxcb-shape0-dev
 libxcb-sync-dev libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb-xfixes0-dev libxcb1-dev
 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage-dev libxdamage1 libxdmcp-dev
 libxext-dev libxfixes-dev libxfixes3 libxfont2 libxft2 libxi-dev libxi6
 libxinerama1 libxkbcommon0 libxkbfile1 libxmu-dev libxmu-headers libxnvctrl0
 libxrandr2 libxshmfence-dev libxshmfence1 libxt-dev libxtst6 libxv1
 libxxf86dga1 libxxf86vm-dev libxxf86vm1 linux-gcp-5.3-headers-5.3.0-1030
 linux-gcp-headers-5.0.0-1026 linux-headers-5.3.0-1030-gcp
 linux-image-5.3.0-1030-gcp linux-modules-5.3.0-1030-gcp
 linux-modules-extra-5.3.0-1030-gcp mesa-common-dev ocl-icd-libopencl1
 ocl-icd-opencl-dev opencl-c-headers openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless
 openjdk-8-jre openjdk-8-jre-headless pkg-config policykit-1-gnome
 python3-xkit screen-resolution-extra ubuntu-mono x11-utils x11-xkb-utils
 x11proto-core-dev x11proto-damage-dev x11proto-dev x11proto-fixes-dev
 x11proto-input-dev x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev
 xorg-sgml-doctools xserver-common xserver-xorg-core-hwe-18.04 xtrans-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
 tensorflow-model-server
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 114 not upgraded.
Need to get 223 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://storage.googleapis.com/tensorflow-serving-apt stable/tensorflow-model-server amd64 tensorflow-model-server all 2.4.1 [223 MB]
Fetched 223 MB in 6s (40.3 MB/s)
Selecting previously unselected package tensorflow-model-server.
(Reading database ... 242337 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tensorflow-model-server_2.4.1_all.deb ...
Unpacking tensorflow-model-server (2.4.1) ...
Setting up tensorflow-model-server (2.4.1) ...

اجرای سرویس TensorFlow را شروع کنید

اینجاست که ما سرویس TensorFlow را اجرا می کنیم و مدل خود را بارگذاری می کنیم. بعد از بارگیری می توانیم درخواست های استنباط را با استفاده از REST شروع کنیم. چند پارامتر مهم وجود دارد:

 • rest_api_port : پورتی که برای درخواستهای REST از آن استفاده خواهید کرد.
 • model_name : شما از این مورد در URL درخواستهای REST استفاده خواهید کرد. این می تواند هر چیزی باشد.
 • model_base_path : این مسیر به دایرکتوری است که مدل خود را در آن ذخیره کرده اید.
os.environ["MODEL_DIR"] = MODEL_DIR
nohup tensorflow_model_server \
 --rest_api_port=8501 \
 --model_name=fashion_model \
 --model_base_path="${MODEL_DIR}" >server.log 2>&1
tail server.log

در TensorFlow سرویس از مدل خود درخواست کنید

ابتدا ، بیایید به یک نمونه تصادفی از داده های آزمون خود نگاهی بیندازیم.

def show(idx, title):
 plt.figure()
 plt.imshow(test_images[idx].reshape(28,28))
 plt.axis('off')
 plt.title('\n\n{}'.format(title), fontdict={'size': 16})

import random
rando = random.randint(0,len(test_images)-1)
show(rando, 'An Example Image: {}'.format(class_names[test_labels[rando]]))

png

خوب ، جالب به نظر می رسد تشخیص آن برای شما چقدر سخت است؟ حالا بیایید شی JSON را برای یک دسته سه درخواست استنباط ایجاد کنیم ، و ببینیم مدل ما چقدر چیزها را تشخیص می دهد:

import json
data = json.dumps({"signature_name": "serving_default", "instances": test_images[0:3].tolist()})
print('Data: {} ... {}'.format(data[:50], data[len(data)-52:]))
Data: {"signature_name": "serving_default", "instances": ... [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0]]]]}

درخواستهای REST را انجام دهید

جدیدترین نسخه قابل ارائه

ما یک درخواست پیش بینی را به عنوان POST به نقطه پایانی REST سرور خود ارسال می کنیم و سه مثال را برای آن ارسال می کنیم. ما از سرور خود خواهیم خواست که با مشخص نکردن نسخه خاصی ، آخرین نسخه قابل ارائه را به ما ارائه دهد.

!pip install -q requests

import requests
headers = {"content-type": "application/json"}
json_response = requests.post('http://localhost:8501/v1/models/fashion_model:predict', data=data, headers=headers)
predictions = json.loads(json_response.text)['predictions']

show(0, 'The model thought this was a {} (class {}), and it was actually a {} (class {})'.format(
 class_names[np.argmax(predictions[0])], np.argmax(predictions[0]), class_names[test_labels[0]], test_labels[0]))

نسخه خاصی از سرویس

حال بیایید نسخه خاصی از سرویس پذیر خود را مشخص کنیم. از آنجا که فقط یک مورد داریم ، بیایید نسخه 1 را انتخاب کنیم. ما همچنین به هر سه نتیجه خواهیم پرداخت.

headers = {"content-type": "application/json"}
json_response = requests.post('http://localhost:8501/v1/models/fashion_model/versions/1:predict', data=data, headers=headers)
predictions = json.loads(json_response.text)['predictions']

for i in range(0,3):
 show(i, 'The model thought this was a {} (class {}), and it was actually a {} (class {})'.format(
  class_names[np.argmax(predictions[i])], np.argmax(predictions[i]), class_names[test_labels[i]], test_labels[i]))

png

png

png