از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AsString

#include <string_ops.h>

هر ورودی در تنسور داده شده را به رشته تبدیل می کند.

خلاصه

پشتیبانی از بسیاری از انواع عددی و بولی.

برای یونیکد ، به آموزش [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ] (کار با متن Unicode) مراجعه کنید.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • دقت: دقت پس از اعشار برای استفاده در اعداد نقطه شناور. فقط در صورت استفاده از دقت> -1 استفاده می شود.
 • علمی: از نماد علمی برای اعداد شناور استفاده کنید.
 • shortest: از کوتاه ترین نمایش (علمی یا استاندارد) برای اعداد نقطه شناور استفاده کنید.
 • width: اعداد قبل از اعشار را به این عرض پد کنید. هم برای شماره شناور و هم برای اعداد صحیح اعمال می شود. فقط در صورت استفاده از عرض> -1.
 • fill: مقداری که در صورت عرض> -1 پد می شود. در صورت خالی بودن ، بالشتک هایی با فاصله. مقدار معمول دیگر "0" است. رشته نمی تواند بیش از 1 نویسه باشد.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: AsString :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AsString .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

پر کنید

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

دقت، درستی

Attrs Precision(
 int64 x
)

علمی

Attrs Scientific(
 bool x
)

کوتاهترین

Attrs Shortest(
 bool x
)

عرض

Attrs Width(
 int64 x
)