جریان تنسور:: عملیات:: AsString

#include <string_ops.h>

هر ورودی در تانسور داده شده را به رشته تبدیل می کند.

خلاصه

بسیاری از انواع عددی و بولی را پشتیبانی می کند.

برای یونیکد، به آموزش [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ](کار با متن یونیکد) مراجعه کنید.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • دقت: دقت پس از اعشار برای استفاده از اعداد ممیز شناور. فقط در صورت دقت > -1 استفاده می شود.
 • Scientific: از نماد علمی برای اعداد ممیز شناور استفاده کنید.
 • کوتاهترین: از کوتاهترین نمایش (اعم از علمی یا استاندارد) برای اعداد ممیز شناور استفاده کنید.
 • عرض: اعداد پیش اعشاری را به این عرض اضافه کنید . هم برای اعداد ممیز شناور و هم برای اعداد صحیح اعمال می شود. فقط اگر عرض > -1 استفاده می شود.
 • fill: مقدار pad اگر عرض > -1 باشد. در صورت خالی بودن، پدها را با فاصله اضافه کنید. مقدار معمولی دیگر '0' است. رشته نمی تواند بیشتر از 1 کاراکتر باشد.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: AsString:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AsString .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

پر کنید

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

دقت، درستی

Attrs Precision(
 int64 x
)

علمی

Attrs Scientific(
 bool x
)

کوتاه ترین

Attrs Shortest(
 bool x
)

عرض

Attrs Width(
 int64 x
)