جریان تنسور:: عملیات:: اختصاص افزودن

#include <state_ops.h>

"ref" را با افزودن "value" به آن به روز کنید.

خلاصه

این عملیات پس از انجام به‌روزرسانی، «ref» را خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد.
 • مقدار: مقداری که باید به متغیر اضافه شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، افزودنی توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

 • Output : = همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند بعد از به‌روزرسانی متغیر از مقدار جدید استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده می‌شود.

سازندگان و تخریب کنندگان

AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: AssignAdd:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای AssignAdd .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

اختصاص افزودن

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

اختصاص افزودن

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignAdd::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)