از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AssignSub

#include <state_ops.h>

"ref" را با کم کردن "مقدار" از آن به روز کنید.

خلاصه

پس از انجام به روزرسانی ، این عملیات "ref" را انجام می دهد. این کار زنجیره عملیاتی را که باید از مقدار بازنشانی استفاده کنند آسان می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد.
 • value: مقداری که باید به متغیر کم شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر درست باشد ، تفریق توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : = همان "ref" است. به عنوان راحتی برای عملیاتی که می خواهند بعد از به روزرسانی متغیر از مقدار جدید استفاده کنند ، برگردانده شد.

سازندگان و ویرانگران

AssignSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignSub::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: AssignSub :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AssignSub .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_ ref

::tensorflow::Output output_ref

کارکردهای عمومی

AssignSub

 AssignSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

AssignSub

 AssignSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignSub::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)