جریان تنسور:: عملیات:: اختصاص دهید

#include <state_ops.h>

"ref" را با اختصاص دادن "value" به آن به روز کنید.

خلاصه

این عملیات پس از انجام تخصیص "ref" را به بیرون می دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد. ممکن است غیر اولیه باشد.
 • value: مقداری که باید به متغیر نسبت داده شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • validate_shape: اگر درست باشد، این عملیات تایید می‌کند که شکل "مقدار" با شکل تانسوری که به آن اختصاص داده شده است مطابقت دارد. اگر نادرست باشد، "ref" شکل "ارزش" را به خود می گیرد.
 • use_locking: اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

 • Output : = همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند بعد از تنظیم مجدد متغیر از مقدار جدید استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده می‌شود.

سازندگان و ویرانگرها

Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const Assign::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
ValidateShape (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: تخصیص:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Assign .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

اختصاص دهید

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

اختصاص دهید

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const Assign::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)

ValidateShape

Attrs ValidateShape(
 bool x
)