از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: اختصاص دادن

#include <state_ops.h>

با اختصاص "مقدار" به آن "ref" را به روز کنید.

خلاصه

این عملیات پس از انجام تکلیف "ref" را تولید می کند. این کار زنجیره عملیاتی را که باید از مقدار بازنشانی استفاده کنند آسان می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد. ممکن است غیر ابتدایی باشد.
 • value: مقداری که به متغیر اختصاص می یابد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • validate_shape: اگر درست باشد ، عملکرد تأیید می کند که شکل "مقدار" با شکل تنسور اختصاص داده شده مطابقت دارد. در صورت نادرست ، "ref" شکل "مقدار" به خود می گیرد.
 • use_locking: اگر درست باشد ، انتساب با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : = همان "ref" است. به عنوان راحتی برای عملیاتی که می خواهند بعد از بازنشانی متغیر از مقدار جدید استفاده کنند ، برگردانده شد.

سازندگان و ویرانگران

Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const Assign::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
ValidateShape (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: اختصاص :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برایاختصاص دادن .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_ ref

::tensorflow::Output output_ref

کارکردهای عمومی

اختصاص دادن

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

اختصاص دادن

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const Assign::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)

ValidateShape

Attrs ValidateShape(
 bool x
)