جریان تنسور:: عملیات:: BarrierTakeMany

#include <data_flow_ops.h>

تعداد داده شده عناصر تکمیل شده را از یک مانع می گیرد.

خلاصه

این عملیات تانسورهای جزء تکمیل شده را در امتداد بعد 0 به هم متصل می کند تا یک تانسور تک جزء ایجاد شود.

عناصر پس از تکمیل و به ترتیبی که در مانع قرار گرفته اند از مانع خارج می شوند. خروجی شاخص ها اطلاعاتی را در مورد دسته ای که در آن هر عنصر در ابتدا به مانع وارد شده است، ارائه می دهد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • دسته: دسته به مانع.
 • num_elements: یک تانسور تک عنصری حاوی تعداد عناصری که باید گرفته شود.
 • component_types: نوع هر جزء در یک مقدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • allow_small_batch: در صورتی که مانع از قبل بسته شده باشد، امکان بازگشت موارد کمتر از num_elements وجود دارد.
 • timeout_ms: اگر صف خالی باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود. توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

برمی گرداند:

 • شاخص های Output : یک تانسور یک بعدی از شاخص ها، با طول num_elems. این شاخص‌ها به دسته‌ای اشاره می‌کنند که در آن مقادیر در مانع قرار گرفته‌اند (با MIN_LONG شروع می‌شوند و با هر BarrierInsertMany افزایش می‌یابند).
 • کلیدهای Output : یک تانسور یک بعدی از کلیدها، با طول num_elements.
 • مقادیر OutputList : یک تانسور هر بعدی برای هر جزء در یک عنصر مانع. همه مقادیر دارای طول num_elements در بعد 0 هستند.

سازندگان و ویرانگرها

BarrierTakeMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_elements, const DataTypeSlice & component_types)
BarrierTakeMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_elements, const DataTypeSlice & component_types, const BarrierTakeMany::Attrs & attrs)

صفات عمومی

indices
keys
operation
values

توابع استاتیک عمومی

AllowSmallBatch (bool x)
TimeoutMs (int64 x)
WaitForIncomplete (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: BarrierTakeMany:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BarrierTakeMany .

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

کلیدها

::tensorflow::Output keys

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

BarrierTakeMany

 BarrierTakeMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_elements,
 const DataTypeSlice & component_types
)

BarrierTakeMany

 BarrierTakeMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_elements,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const BarrierTakeMany::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

AllowSmallBatch

Attrs AllowSmallBatch(
 bool x
)

زمان پایان خانم

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)

WaitForIncomplete

Attrs WaitForIncomplete(
 bool x
)