از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: مانع

#include <data_flow_ops.h>

مانعی را تعریف می کند که در اعدام های مختلف گرافی وجود دارد

خلاصه

یک مانع ، یک نقشه با مقدار کلید را نشان می دهد ، جایی که هر کلید یک رشته است و هر مقدار یک دسته از تانسورها است.

در زمان اجرا ، مانع حاوی عناصر "کامل" و "ناقص" است. یک عنصر کامل برای همه م componentsلفه های مقدار tuple خود ، حسگرهایی را تعریف کرده و با استفاده از BarrierTakeMany می توان به آن دسترسی داشت . یک عنصر ناقص دارای برخی از اجزای تعریف نشده در ارزش خود است ، و ممکن است با استفاده از BarrierInsertMany به روز شود.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • component_types: نوع هر م componentلفه در یک مقدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • اشکال: شکل هر م componentلفه در یک مقدار است. هر شکل باید در بعد اول 1 باشد. طول این نشانگر باید با طول نوع_جزاینده یکسان باشد.
 • ظرفیت: ظرفیت مانع. ظرفیت پیش فرض MAX_INT32 است که بیشترین ظرفیت صف اصلی است.
 • ظرف: اگر خالی نباشد ، این مانع در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد ، این مانع در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

بازده:

 • Output : دسته به سد.

سازندگان و ویرانگران

Barrier (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
Barrier (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const Barrier::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: مانع :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Barrier .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

مانع

 Barrier(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

مانع

 Barrier(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const Barrier::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

کانتینر

Attrs Container(
 StringPiece x
)

شکل ها

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)