جریان تنسور:: عملیات:: مانع

#include <data_flow_ops.h>

مانعی را تعریف می کند که در اجرای گراف های مختلف وجود دارد.

خلاصه

یک مانع یک نقشه کلید-مقدار را نشان می دهد که در آن هر کلید یک رشته و هر مقدار چند تانسور است.

در زمان اجرا، مانع شامل عناصر "کامل" و "ناقص" است. یک عنصر کامل، تانسورها را برای تمام اجزای تاپل مقدارش تعریف کرده است، و ممکن است با استفاده از BarrierTakeMany به آن دسترسی داشته باشید. یک عنصر ناقص دارای چند مؤلفه تعریف نشده در مقدار خود است و ممکن است با استفاده از BarrierInsertMany به روز شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • component_types: نوع هر جزء در یک مقدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • shapes: شکل هر جزء در یک مقدار. هر شکل باید در بعد اول 1 باشد. طول این attr باید با طول component_types برابر باشد.
 • ظرفیت: ظرفیت مانع. ظرفیت پیش فرض MAX_INT32 است که بزرگترین ظرفیت صف زیرین است.
 • ظرف: اگر خالی نباشد، این مانع در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد، این مانع تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

برمی گرداند:

 • Output : دستگیره به مانع.

سازندگان و ویرانگرها

Barrier (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
Barrier (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const Barrier::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: مانع:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Barrier .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

مانع

 Barrier(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

مانع

 Barrier(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const Barrier::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

شکل ها

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)