از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

جریان تنسور:: عملیات:: رمزگشایی CSV

#include <parsing_ops.h>

رکوردهای CSV را به تانسور تبدیل کنید.

خلاصه

هر ستون به یک تانسور نگاشت می شود.

فرمت RFC 4180 برای رکوردهای CSV انتظار می رود. ( https://tools.ietf.org/html/rfc4180 ) توجه داشته باشید که ما به فضاهای پیشرو و انتهایی با فیلد int یا float اجازه می دهیم.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • رکوردها: هر رشته یک رکورد/ردیف در csv است و همه رکوردها باید فرمت یکسانی داشته باشند.
 • record_defaults: یک تانسور در هر ستون از رکورد ورودی، با یک مقدار پیش‌فرض اسکالر برای آن ستون یا یک بردار خالی در صورت نیاز به ستون.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • field_delim: جداکننده کاراکتر برای جدا کردن فیلدها در یک رکورد.
 • use_quote_delim: اگر نادرست باشد، با علامت‌های نقل قول مضاعف به‌عنوان کاراکترهای معمولی در داخل فیلدهای رشته برخورد می‌کند (با نادیده گرفتن RFC 4180، بخش 2، گلوله 5).
 • na_value: رشته اضافی برای شناسایی به عنوان NA/NaN.

برمی گرداند:

 • OutputList : هر تانسور همان شکل رکوردها را خواهد داشت.

سازندگان و تخریب کنندگان

DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults)
DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults, const DecodeCSV::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

FieldDelim (StringPiece x)
NaValue (StringPiece x)
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseQuoteDelim (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodeCSV:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeCSV .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::OutputList output

توابع عمومی

رمزگشایی CSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults
)

رمزگشایی CSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults,
 const DecodeCSV::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

FieldDelim

Attrs FieldDelim(
 StringPiece x
)
Attrs NaValue(
 StringPiece x
)

Cols را انتخاب کنید

Attrs SelectCols(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

ازQuoteDelim استفاده کنید

Attrs UseQuoteDelim(
 bool x
)