جریان تنسور:: عملیات:: رمزگشایی CSV

#include <parsing_ops.h>

رکوردهای CSV را به تانسور تبدیل کنید.

خلاصه

هر ستون به یک تانسور نگاشت می شود.

فرمت RFC 4180 برای رکوردهای CSV انتظار می رود. ( https://tools.ietf.org/html/rfc4180 ) توجه داشته باشید که ما به فضاهای پیشرو و انتهایی با فیلد int یا float اجازه می دهیم.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • رکوردها: هر رشته یک رکورد/ردیف در csv است و همه رکوردها باید فرمت یکسانی داشته باشند.
 • record_defaults: یک تانسور در هر ستون از رکورد ورودی، با مقدار پیش‌فرض اسکالر برای آن ستون یا یک بردار خالی در صورت نیاز به ستون.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • field_delim: جداکننده کاراکتر برای جدا کردن فیلدها در یک رکورد.
 • use_quote_delim: اگر نادرست باشد، با علامت‌های نقل‌قول مضاعف به‌عنوان کاراکترهای معمولی در داخل فیلدهای رشته برخورد می‌کند (بدون توجه به RFC 4180، بخش 2، گلوله 5).
 • na_value: رشته اضافی برای شناسایی به عنوان NA/NaN.

برمی‌گرداند:

 • OutputList : هر تانسور همان شکل رکوردها را خواهد داشت.

سازندگان و تخریب کنندگان

DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults)
DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults, const DecodeCSV::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

FieldDelim (StringPiece x)
NaValue (StringPiece x)
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseQuoteDelim (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodeCSV:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeCSV .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::OutputList output

توابع عمومی

رمزگشایی CSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults
)

رمزگشایی CSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults,
 const DecodeCSV::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

FieldDelim

Attrs FieldDelim(
 StringPiece x
)
Attrs NaValue(
 StringPiece x
)

Cols را انتخاب کنید

Attrs SelectCols(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

از QuoteDelim استفاده کنید

Attrs UseQuoteDelim(
 bool x
)