از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse

#include <sparse_ops.h>

SparseTensors از یک مینی بچ سریال جدا کرده و بهم متصل کنید.

خلاصه

ورودی serialized_sparse باید یک ماتریس رشته ای به شکل [N x 3] که در آن N اندازه مینی بچ است و ردیف ها با خروجی های بسته بندی شده SerializeSparse مطابقت دارند. SparseTensor اشیا SparseTensor اصلی SparseTensor باید همه مطابقت داشته باشند. هنگامی که SparseTensor نهایی ایجاد می شود ، یک رتبه بالاتر از ردیف اشیا SparseTensor ورودی دارد (آنها در یک بعد ردیف جدید به هم متصل شده اند).

مقادیر شکل شی SparseTensor خروجی برای همه ابعاد اما اولین ها حداکثر مقادیر شکل اشیا SparseTensor ورودی برای ابعاد مربوطه است. اولین مقدار شکل آن N ، اندازه مینی بچ است.

شاخص های اشیا SparseTensor ورودی فرض می شوند که به ترتیب استاندارد فرهنگ لغت مرتب شده اند. اگر اینگونه نیست ، پس از این مرحله SparseReorder اجرا SparseReorder تا ترتیب شاخص را بازیابی کنید.

به عنوان مثال ، اگر ورودی سریال یک ماتریس [2 x 3] باشد که نمایانگر دو شی SparseTensor اصلی است:

index = [ 0]
    [10]
    [20]
values = [1, 2, 3]
shape = [50]

و

index = [ 2]
    [10]
values = [4, 5]
shape = [30]

سپس SparseTensor نهایی SparseTensor :

index = [0 0]
    [0 10]
    [0 20]
    [1 2]
    [1 10]
values = [1, 2, 3, 4, 5]
shape = [2 50]
خواهد بود

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • serialized_sparse: 2 بعدی، N مرتب SparseTensor اشیاء. باید 3 ستون داشته باشد.
 • dtype ها: dtype از مرتب SparseTensor اشیاء.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

DeserializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized_sparse, DataType dtype)

صفات عمومی

operation
sparse_indices
sparse_shape
sparse_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندک_پراکنده

::tensorflow::Output sparse_indices

sparse_shape

::tensorflow::Output sparse_shape

ارزش های کم

::tensorflow::Output sparse_values

کارکردهای عمومی

DeserializeManySparse

 DeserializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized_sparse,
 DataType dtype
)