جریان تنسور:: عملیات:: ExtractJpegShape

#include <image_ops.h>

اطلاعات شکل یک تصویر با کد JPEG را استخراج کنید.

خلاصه

این عملیات فقط هدر تصویر را تجزیه می کند، بنابراین بسیار سریعتر از DecodeJpeg است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • مطالب: 0-D. تصویر کدگذاری شده با JPEG

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • output_type: (اختیاری) نوع خروجی عملیات (int32 یا int64). پیش فرض int32.

برمی گرداند:

  • Output : 1-D. شکل تصویر با فرمت [ارتفاع، عرض، کانال].

سازندگان و ویرانگرها

ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const ExtractJpegShape::Attrs & attrs)

صفات عمومی

image_shape
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutputType (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ExtractJpegShape:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ExtractJpegShape .

صفات عمومی

تصویر_شکل

::tensorflow::Output image_shape

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ExtractJpegShape

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

ExtractJpegShape

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents,
  const ExtractJpegShape::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع خروجی

Attrs OutputType(
  DataType x
)