از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

#include <array_ops.h>

شیب ها را برای یک عملیات FakeQuantWithMinMaxVars محاسبه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • num_bits: بیت کووانزاسیون. بین 2 تا 8 ، شامل.
 • range_range: آیا به 2 ^ num_bits مقداردهی می شود - 1 مقدار مشخص.

بازده:

 • backprops_wrt_input Output : شیبهای منبسط ورودیهای wrt: gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • backprop_wrt_min Output : شیبهای backpropagated پارامتر wrt min: sum(gradients * (inputs < min)) .
 • backprop_wrt_max Output : شیبهای backpropagated پارامتر wrt max: sum(gradients * (inputs > max))

سازندگان و ویرانگران

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVarsGradient .

صفات عمومی

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)