جریان تنسور:: عملیات:: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

#include <array_ops.h>

گرادیان ها را برای عملیات FakeQuantWithMinMaxVars محاسبه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • گرادیان ها: گرادیان های پس از انتشار بالای عملیات FakeQuantWithMinMaxVars .
 • ورودی ها: مقادیری که به عنوان ورودی به عملیات FakeQuantWithMinMaxVars ارسال می شوند. حداقل، حداکثر: فاصله کوانتیزاسیون، شناورهای اسکالر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • num_bits: پهنای بیت کوانتیزاسیون. بین 2 تا 8 شامل.
 • narrow_range: آیا باید به 2^num_bits کمی شود - 1 مقدار مجزا.

برمی گرداند:

 • Output backprops_wrt_input: گرادیان های پس انتشار یافته ورودی های wrt: gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • Output backprop_wrt_min: گرادیان پس انتشار پارامتر wrt min: sum(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: گرادیان های پس انتشاری پارامتر wrt max: sum(gradients * (inputs > max)) .

سازندگان و ویرانگرها

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVarsGradient .

صفات عمومی

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

عمل

Operation operation

توابع عمومی

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)