جریان تنسور:: عملیات:: FractionalAvgPool

#include <nn_ops.h>

ادغام میانگین کسری را روی ورودی انجام می دهد.

خلاصه

ادغام میانگین کسری مشابه ادغام حداکثر کسری در مرحله تولید منطقه ادغام است. تنها تفاوت این است که پس از ایجاد مناطق ادغام، یک عملیات میانگین به جای عملیات حداکثر در هر منطقه ادغام انجام می شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مقدار: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • pooling_ratio: نسبت ادغام برای هر بعد از value ، در حال حاضر فقط از بعد ردیف و ستون پشتیبانی می کند و باید >= 1.0 باشد. برای مثال، یک نسبت ادغام معتبر مانند [1.0، 1.44، 1.73، 1.0] به نظر می رسد. اولین و آخرین عنصر باید 1.0 باشد زیرا ما اجازه ادغام در ابعاد دسته ای و کانال ها را نمی دهیم. 1.44 و 1.73 به ترتیب نسبت ادغام در ابعاد ارتفاع و عرض هستند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • pseudo_random: وقتی روی True تنظیم شود، دنباله ادغام را به صورت شبه تصادفی تولید می کند، در غیر این صورت، به صورت تصادفی. مقاله Benjamin Graham، Fractional Max-Pooling را برای تفاوت بین شبه تصادفی و تصادفی بررسی کنید.
 • همپوشانی: وقتی روی True تنظیم می شود، به این معنی است که هنگام ادغام، مقادیر در مرز سلول های ادغام مجاور توسط هر دو سلول استفاده می شود. مثلا:

index 0 1 2 3 4

value 20 5 16 3 7

اگر دنباله ادغام [0، 2، 4] باشد، 16 در شاخص 2 دو بار استفاده خواهد شد. نتیجه [41/3، 26/3] برای ادغام میانگین کسری خواهد بود.

 • قطعی: وقتی روی True تنظیم شود، هنگام تکرار بر روی یک گره FractionalAvgPool در نمودار محاسباتی، از یک ناحیه ادغام ثابت استفاده می شود. عمدتاً در آزمون واحد برای قطعی کردن FractionalAvgPool استفاده می شود.
 • seed: اگر دانه یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • خروجی Output : تانسور خروجی پس از ادغام میانگین کسری.
 • row_pooling_sequence Output : دنباله ادغام ردیف، برای محاسبه گرادیان مورد نیاز است.
 • Output col_pooling_sequence: توالی ادغام ستون، برای محاسبه گرادیان مورد نیاز است.

سازندگان و ویرانگرها

FractionalAvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio)
FractionalAvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio, const FractionalAvgPool::Attrs & attrs)

صفات عمومی

col_pooling_sequence
operation
output
row_pooling_sequence

توابع استاتیک عمومی

Deterministic (bool x)
Overlapping (bool x)
PseudoRandom (bool x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FractionalAvgPool:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FractionalAvgPool .

صفات عمومی

col_pooling_sequence

::tensorflow::Output col_pooling_sequence

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

row_pooling_sequence

::tensorflow::Output row_pooling_sequence

توابع عمومی

FractionalAvgPool

 FractionalAvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio
)

FractionalAvgPool

 FractionalAvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio,
 const FractionalAvgPool::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

قطعی

Attrs Deterministic(
 bool x
)

با هم تداخل دارند

Attrs Overlapping(
 bool x
)

شبه تصادفی

Attrs PseudoRandom(
 bool x
)

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)