از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: استخر کسری

#include <nn_ops.h>

استخر متوسط ​​کسری را روی ورودی انجام می دهد.

خلاصه

استخر متوسط ​​کسری مشابه استخر حداکثر کسری در مرحله تولید منطقه استخر است. تنها تفاوت این است که پس از تولید مناطق استخر ، یک عمل متوسط ​​به جای یک عملیات حداکثر در هر منطقه استخر انجام می شود.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • مقدار: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • pooling_ratio: نسبت جمع کردن برای هر بعد از value ، در حال حاضر فقط از بعد سطر و ستون پشتیبانی می کند و باید> = 1.0 باشد. به عنوان مثال ، یک نسبت استخر معتبر به نظر می رسد [1.0 ، 1.44 ، 1.73 ، 1.0]. اولین و آخرین عناصر باید 1.0 باشد زیرا ما اجازه نمی دهیم در ابعاد دسته ای و کانال ها جمع شوند. 1.44 و 1.73 به ترتیب نسبت جمع شدن در ابعاد ارتفاع و عرض هستند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • pseudo_random: اگر روی True تنظیم شود ، توالی استخر را به صورت شبه تصادفی تولید می کند ، در غیر این صورت ، به صورت تصادفی. مقاله Benjamin Graham، Fractal Max-Pooling را برای تفاوت بین شبه تصادفی و تصادفی بررسی کنید.
 • همپوشانی: وقتی روی True تنظیم می شود ، به این معنی است که هنگام جمع کردن ، مقادیر موجود در مرز سلولهای جمع کننده مجاور توسط هر دو سلول استفاده می شود. مثلا:

index 0 1 2 3 4

value 20 5 16 3 7

اگر توالی استخر [0 ، 2 ، 4] باشد ، از 16 ، در شاخص 2 دو بار استفاده می شود. نتیجه برای جمع آوری میانگین کسری [41/3 ، 26/3] خواهد بود.

 • deterministic: وقتی روی True تنظیم شود ، هنگام تکرار از یک گره FactionalAvgPool در نمودار محاسبه ، از یک منطقه ثابت جمع استفاده می شود. عمدتا در آزمون واحد برای تعیین قطعی FactionalAvgPool استفاده می شود.
 • seed: اگر بذر یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد بذر.

بازده:

 • Output خروجی: تانسور خروجی پس از جمع شدن میانگین کسری.
 • row_pooling_ نتیجه Output : دنباله جمع شدن سطر ، برای محاسبه گرادیان لازم است.
 • Output col_pooling_ نتیجه: توالی تجمع ستون ، برای محاسبه گرادیان لازم است.

سازندگان و ویرانگران

FractionalAvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio)
FractionalAvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio, const FractionalAvgPool::Attrs & attrs)

صفات عمومی

col_pooling_sequence
operation
output
row_pooling_sequence

توابع استاتیک عمومی

Deterministic (bool x)
Overlapping (bool x)
PseudoRandom (bool x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FactionalAvgPool :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FactionalAvgPool .

صفات عمومی

col_pooling_ پیامد

::tensorflow::Output col_pooling_sequence

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

row_pooling_ پیامد

::tensorflow::Output row_pooling_sequence

کارکردهای عمومی

استخر کسری

 FractionalAvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio
)

استخر کسری

 FractionalAvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< float > & pooling_ratio,
 const FractionalAvgPool::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

مصمم

Attrs Deterministic(
 bool x
)

با هم تداخل دارند

Attrs Overlapping(
 bool x
)

شبه تصادفی

Attrs PseudoRandom(
 bool x
)

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)