เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: GatherV2

#include <array_ops.h>

รวบรวม ชิ้นจาก params แกน axis ตาม indices

สรุป

indices ต้องเป็นจำนวนเต็มเทนเซอร์ของมิติใด ๆ (โดยปกติคือ 0-D หรือ 1-D) สร้างเทนเซอร์เอาต์พุตที่มีรูปร่าง params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] โดยที่:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

โปรดทราบว่าบน CPU หากพบดัชนีนอกขอบเขตข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ บน GPU หากพบดัชนีนอกขอบเขต 0 จะถูกเก็บไว้ในค่าเอาต์พุตที่สอดคล้องกัน

โปรดดูที่ tf.batch_gather และ tf.gather_nd

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • พารามิเตอร์: เทนเซอร์ที่จะรวบรวมค่า ต้องมี axis + 1 อันดับอย่างน้อย axis + 1
 • ดัชนี: ดัชนีเทนเซอร์ ต้องอยู่ในช่วง [0, params.shape[axis])
 • แกน: แกนใน params เพื่อรวบรวม indices จาก ค่าเริ่มต้นของมิติแรก รองรับดัชนีเชิงลบ

ผลตอบแทน:

 • Output : ค่าจาก params ที่รวบรวมมาจากดัชนีที่กำหนดโดย indices มีรูปร่าง params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:]

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis)
GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis, const GatherV2::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

BatchDims (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: GatherV2 :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ GatherV2

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

GatherV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis
)

GatherV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis,
 const GatherV2::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

BatchDims

Attrs BatchDims(
 int64 x
)