جریان تنسور:: عملیات:: InTopKV2

#include <nn_ops.h>

می گوید که آیا اهداف در پیش بینی های بالای K قرار دارند یا خیر.

خلاصه

این یک آرایه bool batch_size را خروجی می‌دهد، اگر پیش‌بینی کلاس هدف در میان k پیش‌بینی‌های برتر در میان همه پیش‌بینی‌ها باشد i ورودی out[i] true است. توجه داشته باشید که رفتار InTopK با عملیات TopK در مدیریت پیوندها متفاوت است. اگر چندین کلاس ارزش پیش‌بینی یکسانی داشته باشند و در مرز k بالا قرار گیرند، همه آن کلاس‌ها در k بالا در نظر گرفته می‌شوند.

به طور رسمی تر، اجازه دهید

\(predictions_i\) پیش بینی های همه کلاس ها باشد برای مثال i ، \(targets_i\) کلاس هدف برای مثال i باشد، \(out_i\) خروجی برای مثال i باشد،

$$out_i = predictions_{i, targets_i} TopKIncludingTies(predictions_i)$$

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • پیش‌بینی‌ها: یک تانسور batch_size x classes .
  • targets: یک بردار batch_size از شناسه کلاس.
  • k: تعداد عناصر برتر برای بررسی دقیق محاسبات.

برمی‌گرداند:

  • Output : دقت محاسبه شده در k به عنوان یک bool Tensor .

سازندگان و تخریب کنندگان

InTopKV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input predictions, :: tensorflow::Input targets, :: tensorflow::Input k)

صفات عمومی

operation
precision

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دقت، درستی

::tensorflow::Output precision

توابع عمومی

InTopKV2

 InTopKV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input predictions,
  ::tensorflow::Input targets,
  ::tensorflow::Input k
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const