از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: InTopK

#include <nn_ops.h>

می گوید آیا اهداف در بهترین پیش بینی های K هستند یا خیر.

خلاصه

این یک آرایه batch_size out[i] می true اگر [پیش بینی] کلاس هدف در میان پیش بینی های k بین همه پیش بینی ها به عنوان مثال i باشد ، ورودی out[i] true است. توجه داشته باشید که رفتار InTopK متفاوت از TopK عملیات در آن در اداره روابط؛ اگر کلاس های متعدد دارای ارزش پیش بینی همان و سوار بالا به k مرز، همه از این کلاس ها در نظر گرفته در بالا باشد k .

به صورت رسمی تر ، اجازه دهید

\(predictions_i\) پیش بینی برای همه کلاس ها باشد به عنوان مثال i ، \(targets_i\) کلاس هدف برای مثال i ، \(out_i\) برای مثال i خروجی باشد ،

$$out_i = predictions_{i, targets_i} TopKIncludingTies(predictions_i)$$

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • پیش بینی ها: یک تانسور classes x batch_size .
  • اهداف: بردار batch_size شناسه های کلاس.
  • k: تعداد عناصر برتر برای بررسی دقیق محاسبات.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

InTopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input predictions, :: tensorflow::Input targets, int64 k)

صفات عمومی

operation
precision

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دقت، درستی

::tensorflow::Output precision

کارکردهای عمومی

InTopK

 InTopK(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input predictions,
  ::tensorflow::Input targets,
  int64 k
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const