جریان تنسور:: عملیات:: ParseSingleSequenceExample

#include <parsing_ops.h>

یک مغز اسکالر را تبدیل می کند. SequenceExample پروتو (به عنوان رشته) به تانسورهای تایپ شده.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • serialized: یک اسکالر حاوی یک پروتو SequenceExample سریال دودویی.
 • feature_list_dense_missing_assumed_empty: برداری که کلیدهای FeatureList را فهرست می کند که ممکن است در SequenceExample وجود نداشته باشند. اگر لیست ویژگی های مرتبط وجود نداشته باشد، خالی تلقی می شود. به طور پیش‌فرض، هر FeatureList که در این بردار فهرست نشده است باید در SequenceExample وجود داشته باشد.
 • context_sparse_keys: لیستی از تانسورهای رشته Ncontext_sparse (اسکالرها). کلیدهای مورد انتظار در ویژگی های Examples مرتبط با مقادیر context_sparse هستند.
 • context_dense_keys: فهرستی از تانسورهای رشته Ncontext_dense (اسکالرها). کلیدهای مورد انتظار در ویژگی های زمینه SequenceExamples مرتبط با مقادیر متراکم هستند.
 • feature_list_sparse_keys: فهرستی از تانسورهای رشته Nfeature_list_sparse (اسکالرها). کلیدهای مورد انتظار در FeatureLists مرتبط با مقادیر پراکنده.
 • feature_list_dense_keys: فهرستی از تانسورهای رشته ای Nfeature_list_dense (اسکالرها). کلیدهای مورد انتظار در SequenceExamples' feature_lists مرتبط با لیستی از مقادیر متراکم.
 • context_dense_defaults: فهرستی از تانسورهای Ncontext_dense (ممکن است برخی خالی باشند). context_dense_defaults[j] مقادیر پیش‌فرض را زمانی ارائه می‌کند که نقشه زمینه SequenceExample فاقد context_dense_key[j] باشد. اگر یک Tensor خالی برای context_dense_defaults[j] ارائه شده باشد، Feature context_dense_keys[j] مورد نیاز است. نوع ورودی از context_dense_defaults[j] استنباط می‌شود، حتی زمانی که خالی باشد. اگر context_dense_defaults[j] خالی نباشد، شکل آن باید با context_dense_shapes[j] مطابقت داشته باشد.
 • debug_name: اسکالر حاوی نام پروتوی سریالی شده. ممکن است به عنوان مثال، نام کلید جدول (توصیفی) برای پروتوی سریالی مربوطه باشد. این صرفاً برای اهداف اشکال زدایی مفید است و وجود مقادیر در اینجا تأثیری بر خروجی ندارد. همچنین اگر نامی در دسترس نباشد، ممکن است یک اسکالر خالی باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • context_sparse_types: لیستی از انواع Ncontext_sparse. انواع داده های داده در هر زمینه ویژگی داده شده در context_sparse_keys. در حال حاضر ParseSingleSequenceExample از DT_FLOAT (FloatList)، DT_INT64 (Int64List) و DT_STRING (BytesList) پشتیبانی می کند.
 • context_dense_shapes: لیستی از اشکال Ncontext_dense. شکل داده ها در هر زمینه ویژگی داده شده در context_dense_keys. تعداد عناصر موجود در Feature مربوط به context_dense_key[j] باید همیشه برابر context_dense_shapes[j].NumEntries(). شکل context_dense_values[j] با context_dense_shapes[j] مطابقت دارد.
 • feature_list_sparse_types: لیستی از انواع Nfeature_list_sparse. انواع داده های داده در هر FeatureList در feature_list_sparse_keys داده شده است. در حال حاضر ParseSingleSequenceExample از DT_FLOAT (FloatList)، DT_INT64 (Int64List) و DT_STRING (BytesList) پشتیبانی می کند.
 • feature_list_dense_shapes: لیستی از اشکال Nfeature_list_dense. شکل داده ها در هر FeatureList در feature_list_dense_keys داده شده است. شکل هر ویژگی در FeatureList مربوط به feature_list_dense_key[j] باید همیشه برابر با feature_list_dense_shapes[j].NumEntries().

برمی گرداند:

 • OutputList context_sparse_indices
 • OutputList context_sparse_values
 • OutputList context_sparse_shapes
 • OutputList context_dense_values
 • OutputList feature_list_sparse_indices
 • OutputList feature_list_sparse_values
 • OutputList feature_list_sparse_shapes
 • OutputList feature_list_dense_values

سازندگان و تخریب کنندگان

ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name)
ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name, const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs)

صفات عمومی

context_dense_values
context_sparse_indices
context_sparse_shapes
context_sparse_values
feature_list_dense_values
feature_list_sparse_indices
feature_list_sparse_shapes
feature_list_sparse_values
operation

توابع استاتیک عمومی

ContextDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
ContextSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
FeatureListDenseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListSparseTypes (const DataTypeSlice & x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ParseSingleSequenceExample:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ParseSingleSequenceExample .

صفات عمومی

متن_مقدار_متراکم

::tensorflow::OutputList context_dense_values

context_sparse_indexes

::tensorflow::OutputList context_sparse_indices

context_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList context_sparse_shapes

context_sparse_values

::tensorflow::OutputList context_sparse_values

feature_list_dense_values

::tensorflow::OutputList feature_list_dense_values

feature_list_sparse_indexes

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_indices

feature_list_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_shapes

feature_list_sparse_values

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_values

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ParseSingleSequenceExample

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name
)

ParseSingleSequenceExample

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name,
 const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

ContextDenseShapes

Attrs ContextDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

ContextSparseTypes

Attrs ContextSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListDenseShapes

Attrs FeatureListDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

FeatureListDenseTypes

Attrs FeatureListDenseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListSparseTypes

Attrs FeatureListSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)