جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedInstanceNorm

#include <array_ops.h>

عادی سازی نمونه کوانتیزه شده

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • x: یک تانسور ورودی 4 بعدی.
 • x_min: مقداری که با کمترین ورودی کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • x_max: مقداری که با بالاترین ورودی کوانتیزه شده نشان داده می شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • output_range_given: اگر True باشد، given_y_min ، given_y_min و given_y_max به عنوان محدوده خروجی استفاده می شوند. در غیر این صورت، پیاده سازی محدوده خروجی را محاسبه می کند.
 • داده_y_min: در صورتی که output_range_given True باشد ، خروجی را در y_min انجام دهید.
 • give_y_max: خروجی در y_max اگر output_range_given True باشد.
 • variance_epsilon: یک عدد شناور کوچک برای جلوگیری از تقسیم بر 0.
 • min_separation: حداقل مقدار y_max - y_min

برمی گرداند:

 • Output y: یک تانسور 4 بعدی.
 • Output y_min: مقداری که با کمترین خروجی کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • Output y_max: مقداری که با بالاترین خروجی کوانتیزه شده نشان داده می شود.

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedInstanceNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input x_min, :: tensorflow::Input x_max)
QuantizedInstanceNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input x_min, :: tensorflow::Input x_max, const QuantizedInstanceNorm::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
y
y_max
y_min

توابع استاتیک عمومی

GivenYMax (float x)
GivenYMin (float x)
MinSeparation (float x)
OutputRangeGiven (bool x)
VarianceEpsilon (float x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QuantizedInstanceNorm:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedInstanceNorm .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

y_max

::tensorflow::Output y_max

y_min

::tensorflow::Output y_min

توابع عمومی

QuantizedInstanceNorm

 QuantizedInstanceNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input x_min,
 ::tensorflow::Input x_max
)

QuantizedInstanceNorm

 QuantizedInstanceNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input x_min,
 ::tensorflow::Input x_max,
 const QuantizedInstanceNorm::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

GivenYMax

Attrs GivenYMax(
 float x
)

GivenYMin

Attrs GivenYMin(
 float x
)

MinSeparation

Attrs MinSeparation(
 float x
)

OutputRangeGiven

Attrs OutputRangeGiven(
 bool x
)

واریانس اپسیلون

Attrs VarianceEpsilon(
 float x
)