از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ScatterDiv

#include <state_ops.h>

یک مرجع متغیر را با به روزرسانی های کم تقسیم می کند.

خلاصه

این عملیات محاسبه می شود

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] /= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] /= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] /= updates[i, ..., j, ...]

این عملیات پس از اتمام به روزرسانی ، ref را باز می کند این کار زنجیره عملیاتی را که باید از مقدار بازنشانی استفاده کنند آسان می کند.

ورودی های تکراری به درستی کنترل می شوند: اگر چندین indices به یک مکان اشاره کنند ، مشارکت آنها تقسیم می شود.

نیاز به updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] یا updates.shape = [] .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد.
 • شاخص ها: تنش کننده شاخص ها در بعد اول ref .
 • updates: تنسور مقادیری که ref بر اساس تقسیم می شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر درست باشد ، عملیات با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : = همان ref . به عنوان راحتی برای عملیاتی که می خواهند پس از انجام به روزرسانی از مقادیر به روز شده استفاده کنند ، بازگشت

سازندگان و ویرانگران

ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterDiv::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ScatterDiv :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterDiv .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_ ref

::tensorflow::Output output_ref

کارکردهای عمومی

ScatterDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterDiv::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)