جریان تنسور:: عملیات:: ScatterMax

#include <state_ops.h>

به روز رسانی های پراکنده را با استفاده از عملیات max به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.

خلاصه

این عملیات

# Scalar indices
ref[indices, ...] = max(ref[indices, ...], updates[...])

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] = max(ref[indices[i], ...], updates[i, ...])

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] = max(ref[indices[i, ..., j], ...], updates[i, ..., j, ...])
را محاسبه می کند

این عملیات پس از انجام به‌روزرسانی، ref خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی های تکراری به درستی مدیریت می شوند: اگر چندین indices به یک مکان اشاره کنند، مشارکت آنها ترکیب می شود.

به updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] یا updates.shape = [] نیاز دارد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد.
 • indices: تانسوری از شاخص ها به بعد اول ref .
 • به روز رسانی: تانسوری از مقادیر به روز شده برای کاهش به ref .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به روز رسانی توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

 • Output : = مشابه ref . برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

سازندگان و تخریب کنندگان

ScatterMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMax::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ScatterMax:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterMax .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

ScatterMax

 ScatterMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterMax

 ScatterMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMax::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)