جریان تنسور:: عملیات:: ScatterMul

#include <state_ops.h>

به روز رسانی های پراکنده را در یک مرجع متغیر ضرب می کند.

خلاصه

این عملیات محاسبه می کند

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] *= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] *= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] *= updates[i, ..., j, ...]

این عملیات پس از انجام به‌روزرسانی، ref خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی های تکراری به درستی مدیریت می شوند: اگر چندین indices به یک مکان اشاره کنند، مشارکت آنها چند برابر می شود.

به updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] یا updates.shape = [] نیاز دارد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد.
 • indices: تانسوری از شاخص ها به بعد اول ref .
 • به روز رسانی: تانسوری از مقادیر به روز شده برای ضرب به ref .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، عملیات توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

 • Output : = مشابه ref . برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

سازندگان و ویرانگرها

ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ScatterMul:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterMul .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

ScatterMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMul::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)