جریان تنسور:: عملیات:: ScatterNdAdd

#include <state_ops.h>

اضافه کردن پراکنده را به مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

خلاصه

ref یک Tensor با رتبه P و indices Tensor رتبه Q است.

indices باید تانسور عدد صحیح باشند و شامل اندیس هایی در ref باشند. باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] باشد که در آن 0 < K <= P .

درونی‌ترین بعد indices (با طول K ) مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر K = P ) یا برش‌هایی (اگر K < P ) در امتداد بعد K ام ref است.

updates Tensor رتبه Q-1+PK با شکل:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به یک تانسور رتبه-1 به 8 عنصر اضافه کنیم. در پایتون، این اضافه به صورت زیر است:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

به روز رسانی به ref به این شکل خواهد بود:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها tf.scatter_nd را ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مرجع: یک تانسور قابل تغییر. باید از یک گره متغیر باشد.
 • شاخص ها: یک تانسور . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
 • به روز رسانی: A Tensor . باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به روز شده برای افزودن به مرجع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک bool اختیاری. پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

 • Output : همانند ref. برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

سازندگان و ویرانگرها

ScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ScatterNdAdd:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterNdAdd .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

ScatterNdAdd

 ScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterNdAdd

 ScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)