جریان تنسور:: عملیات:: ScatterUpdate

#include <state_ops.h>

به روز رسانی های پراکنده را برای یک مرجع متغیر اعمال می کند.

خلاصه

این عملیات محاسبه می کند

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] = updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] = updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] = updates[i, ..., j, ...]

این عملیات پس از انجام به‌روزرسانی، ref خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

اگر قرار باشد مقادیر در ref بیش از یک بار به‌روزرسانی شوند، زیرا ورودی‌های تکراری در indices وجود دارد، ترتیب به‌روزرسانی‌ها برای هر مقدار تعریف نشده است.

به updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] یا updates.shape = [] نیاز دارد.

همچنین tf.batch_scatter_update و tf.scatter_nd_update را ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: باید از یک گره Variable باشد.
 • indices: تانسوری از شاخص ها به بعد اول ref .
 • به روز رسانی: تانسوری از مقادیر به روز شده برای ذخیره در ref .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

 • Output : = مشابه ref . برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

سازندگان و ویرانگرها

ScatterUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterUpdate::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ScatterUpdate:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterUpdate .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

ScatterUpdate

 ScatterUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterUpdate

 ScatterUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterUpdate::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)