از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNGrad

#include <math_ops.h>

شیب های SparseSegmentSqrtN را محاسبه می کند .

خلاصه

"خروجی" تنسور را با همان شکل grad باز می گرداند ، به جز بعد 0 که مقدار آن output_dim0 است.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

SparseSegmentSqrtNGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input output_dim0)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseSegmentSqrtNGrad

 SparseSegmentSqrtNGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input grad,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input output_dim0
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const