جریان تنسور:: عملیات:: SparseTensorDenseMatMul

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor (از رتبه 2) "A" را در ماتریس متراکم "B" ضرب کنید .

خلاصه

هیچ بررسی اعتباری بر روی شاخص های A انجام نمی شود. با این حال، قالب ورودی زیر برای رفتار بهینه توصیه می شود:

if adjoint_a == false: A باید به ترتیب افزایشی واژگانی مرتب شود. اگر مطمئن نیستید از SparseReorder استفاده کنید. if adjoint_a == true: A باید به ترتیب افزایش بعد 1 مرتب شود (یعنی ترتیب "ستون اصلی" به جای ترتیب "ردیف اصلی").

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • a_شاخص ها: 2-D. indices ماتریس SparseTensor اندازه [nnz, 2] .
 • a_values: 1-D. values بردار SparseTensor اندازه [nnz] .
 • a_shape: 1-D. shape SparseTensor ، اندازه [2] بردار.
 • ب: 2-بعدی. یک ماتریس متراکم

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • adjoint_a: از الحاق A در ضرب ماتریس استفاده کنید. اگر A پیچیده باشد، این transpose (conj(A)) است. در غیر این صورت transpose (A) است.
 • adjoint_b: از الحاق B در ضرب ماتریس استفاده کنید. اگر B پیچیده باشد، این transpose (conj(B)) است. در غیر این صورت transpose (B) است.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور محصول.

سازندگان و ویرانگرها

SparseTensorDenseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)
SparseTensorDenseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b, const SparseTensorDenseMatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
product

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AdjointA (bool x)
AdjointB (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SparseTensorDenseMatMul:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseTensorDenseMatMul .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تولید - محصول

::tensorflow::Output product

توابع عمومی

SparseTensorDenseMatMul

 SparseTensorDenseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b
)

SparseTensorDenseMatMul

 SparseTensorDenseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b,
 const SparseTensorDenseMatMul::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AdjointA

Attrs AdjointA(
 bool x
)

AdjointB

Attrs AdjointB(
 bool x
)