از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor (از درجه 2) "A" را در ماتریس متراکم "B" ضرب کنید .

خلاصه

هیچ بررسی روایی روی شاخص های A. انجام نمی شود. با این وجود ، فرم ورودی زیر برای رفتار بهینه توصیه می شود:

if adjoint_a == false: A باید به ترتیب افزایش فرهنگ لغت طبقه بندی شود. اگر مطمئن نیستید از SparseReorder استفاده کنید. if adjoint_a == true: A باید به ترتیب افزایش بعد 1 مرتب شود (به عنوان مثال ، "ستون اصلی" به جای "ردیف اصلی").

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • a_indices: 2-D. indices های SparseTensor ، اندازه [nnz, 2] ماتریس.
 • a_values: 1-D. values SparseTensor ، اندازه [nnz] بردار.
 • a_shape: 1-D. shape SparseTensor ، اندازه [2] بردار.
 • ب: 2-D یک ماتریس متراکم

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • adjoint_a: از ضمیمه A در ضرب ماتریس استفاده کنید. اگر A پیچیده باشد ، این ترانسپوز است (ربط (A)). درغیر اینصورت (A) جابجا می شود
 • adjoint_b: از ضمیمه B در ضرب ماتریس استفاده کنید. اگر B پیچیده باشد ، این جابجایی است (ترکیب (B)). در غیر این صورت آن را جابجا کنید (B).

بازده:

 • Output : تانسور محصول.

سازندگان و ویرانگران

SparseTensorDenseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)
SparseTensorDenseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b, const SparseTensorDenseMatMul::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
product

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AdjointA (bool x)
AdjointB (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseTensorDenseMatMul .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تولید - محصول

::tensorflow::Output product

کارکردهای عمومی

SparseTensorDenseMatMul

 SparseTensorDenseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b
)

SparseTensorDenseMatMul

 SparseTensorDenseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b,
 const SparseTensorDenseMatMul::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AdjointA

Attrs AdjointA(
 bool x
)

AdjointB

Attrs AdjointB(
 bool x
)