از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringSplitV2

#include <string_ops.h>

عناصر source بر اساس sep به یک SparseTensor .

خلاصه

بگذارید N اندازه منبع باشد (نوعاً N اندازه دسته خواهد بود). هر عنصر source بر اساس sep و یک SparseTensor حاوی تقسیم تقسیم ها را SparseTensor . نشانه های خالی نادیده گرفته می شوند.

به عنوان مثال ، N = 2 ، منبع [0] "سلام جهان" و منبع [1] "ab c" است ، سپس خروجی

st.indices = [0, 0;
       0, 1;
       1, 0;
       1, 1;
       1, 2]
st.shape = [2, 3]
st.values = ['hello', 'world', 'a', 'b', 'c']
خواهد بود

اگر sep داده شود ، جداکننده های متوالی با هم گروه نمی شوند و به نظر می رسد رشته های خالی را محدود می کند. به عنوان مثال ، منبع "1\<\>2\<\>\<\>3" و بخش "\<\>" برمی گرداند ["1", "2", "", "3"] . اگر sep هیچ باشد یا یک رشته خالی باشد ، فضای خالی متوالی به عنوان یک جدا کننده واحد در نظر گرفته می شود و اگر رشته دارای فضای خالی پیشرو یا انتهایی باشد ، در انتهای استارتر هیچ رشته خالی وجود نخواهد داشت.

توجه داشته باشید که رفتار فوق الذکر مطابق با python's str.split است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: Tensor رشته 1-D ، رشته هایی که تقسیم می شوند.
 • sep: Tensor رشته 0-D ، شخصیت جداکننده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • maxsplit: یک int . اگر maxsplit > 0 ، تقسیم نتیجه محدود می شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

StringSplitV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input sep)
StringSplitV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input sep, const StringSplitV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

indices
operation
shape
values

توابع استاتیک عمومی

Maxsplit (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: StringSplitV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringSplitV2 .

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

شکل

::tensorflow::Output shape

ارزش های

::tensorflow::Output values

کارکردهای عمومی

StringSplitV2

 StringSplitV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input sep
)

StringSplitV2

 StringSplitV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input sep,
 const StringSplitV2::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

ماکس اسپلیت

Attrs Maxsplit(
 int64 x
)