از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringSplit

#include <string_ops.h>

عناصر input بر اساس delimiter به یک SparseTensor .

خلاصه

بگذارید N اندازه منبع باشد (نوعاً N اندازه دسته خواهد بود). هر یک از عناصر input بر اساس delimiter و یک SparseTensor حاوی نشانه های تقسیم delimiter بازگردانید. نشانه های خالی نادیده گرفته می شوند.

delimiter می تواند خالی باشد ، یا یک رشته از نویسه های تقسیم شده باشد. اگر delimiter یک رشته خالی باشد ، هر عنصر input به رشته های منفرد نویسه ای تک بایت تقسیم می شود ، از جمله تقسیم توالی های چند بایت UTF-8. در غیر این صورت هر شخصیت delimiter یک نقطه تقسیم بالقوه است.

به عنوان مثال: N = 2 ، ورودی [0] "سلام جهان" و ورودی [1] "ab c" است ، سپس خروجی خواهد بود

شاخص ها = [0 ، 0؛ 0 ، 1 ؛ 1 ، 0 1 ، 1 1 ، 2] شکل = [2 ، 3] مقادیر = ['سلام' ، 'جهان' ، 'a' ، 'b' ، 'c']

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 1-D رشته هایی که جدا می شوند.
 • جداکننده: 0-D. نویسه های جداکننده (بایت) یا رشته خالی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • skip_empty: یک bool . اگر True ، رشته های خالی را از نتیجه رد کنید.

بازده:

 • شاخص های Output : یک ماتریس متراکم از int64 که نمایانگر شاخص های تانسور پراکنده است.
 • مقادیر Output : بردار رشته ها مربوط به مقادیر تقسیم شده است.
 • شکل Output : بردار طول 2 از int64 نشان دهنده شکل تانسور پراکنده است ، که در آن مقدار اول N و مقدار دوم حداکثر تعداد نشانه ها در یک ورودی واحد است.

سازندگان و ویرانگران

StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter)
StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter, const StringSplit::Attrs & attrs)

صفات عمومی

indices
operation
shape
values

توابع استاتیک عمومی

SkipEmpty (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: StringSplit :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringSplit .

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

شکل

::tensorflow::Output shape

ارزش های

::tensorflow::Output values

کارکردهای عمومی

StringSplit

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter
)

StringSplit

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter,
 const StringSplit::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

پرش از خالی

Attrs SkipEmpty(
 bool x
)