جریان تنسور:: عملیات:: StringSplit

#include <string_ops.h>

عناصر input را بر اساس delimiter به SparseTensor تقسیم کنید.

خلاصه

اجازه دهید N اندازه منبع باشد (معمولا N اندازه دسته ای خواهد بود). هر عنصر input را بر اساس delimiter تقسیم کنید و یک SparseTensor حاوی توکن های تقسیم شده را برگردانید. توکن های خالی نادیده گرفته می شوند.

delimiter می تواند خالی یا رشته ای از کاراکترهای تقسیم شده باشد. اگر delimiter یک رشته خالی باشد، هر عنصر input به رشته های کاراکتر تک بایتی منفرد، از جمله تقسیم توالی های چند بایتی UTF-8، تقسیم می شود. در غیر این صورت هر کاراکتر delimiter یک نقطه تقسیم بالقوه است.

به عنوان مثال: N = 2، ورودی[0] 'hello world' و ورودی [1] 'ab c' است، سپس خروجی خواهد بود

شاخص = [0, 0; 0، 1; 1, 0; 1، 1; 1، 2] شکل = [2، 3] مقادیر = ['سلام'، 'جهان'، 'a'، 'b'، 'c']

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 1-D. رشته ها برای شکافتن
 • جداکننده: 0-D. کاراکترهای جداکننده (بایت) یا رشته خالی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • skip_empty: یک bool . اگر True ، از رشته های خالی نتیجه صرفنظر کنید.

برمی گرداند:

 • شاخص های Output : یک ماتریس متراکم از int64 که نمایانگر شاخص های تانسور پراکنده است.
 • مقادیر Output : بردار رشته های متناظر با مقادیر تقسیم شده.
 • شکل Output : یک بردار طول-2 از int64 که شکل تانسور پراکنده را نشان می‌دهد، که در آن مقدار اول N و مقدار دوم حداکثر تعداد نشانه‌ها در یک ورودی واحد است.

سازندگان و ویرانگرها

StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter)
StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter, const StringSplit::Attrs & attrs)

صفات عمومی

indices
operation
shape
values

توابع استاتیک عمومی

SkipEmpty (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StringSplit:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringSplit .

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

شکل

::tensorflow::Output shape

ارزش های

::tensorflow::Output values

توابع عمومی

StringSplit

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter
)

StringSplit

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter,
 const StringSplit::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

SkipEmpty

Attrs SkipEmpty(
 bool x
)