از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TensorArray جمع کنید

#include <data_flow_ops.h>

جمع آوری عناصر خاص از TensorArray به خروجی value .

خلاصه

تمام عناصر انتخاب شده توسط indices باید شکل یکسانی داشته باشند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • دسته: دسته به یک TensorArray .
 • شاخص ها: مکان هایی در TensorArray که می توان عناصر تنسور را از آن خواند.
 • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیره زنی مناسب عملیات را اعمال می کند.
 • dtype: نوع گل مرغی که پس داده می شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • element_shape: شکل مورد انتظار یک عنصر ، در صورت شناخته شدن. برای تأیید اشکال عناصر TensorArray استفاده می شود. اگر این شکل کاملاً مشخص نشده باشد ، جمع آوری TensorArrays با اندازه صفر خطا است.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayGather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)
TensorArrayGather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype, const TensorArrayGather::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
value

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ElementShape (PartialTensorShape x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TensorArrayGather :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TensorArrayGather .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مقدار

::tensorflow::Output value

کارکردهای عمومی

TensorArray جمع کنید

 TensorArrayGather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype
)

TensorArray جمع کنید

 TensorArrayGather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype,
 const TensorArrayGather::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ElementShape

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)