جریان تنسور:: عملیات:: TensorArrayGather

#include <data_flow_ops.h>

عناصر خاصی را از TensorArray به value خروجی جمع آوری کنید .

خلاصه

تمام عناصر انتخاب شده توسط indices باید شکل یکسانی داشته باشند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته یک TensorArray .
 • شاخص ها: مکان هایی در TensorArray که از آنها می توان عناصر تانسور را خواند.
 • flow_in: یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.
 • dtype: نوع عنصری که برگردانده می شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • element_shape: شکل مورد انتظار یک عنصر، در صورت شناخته شدن. برای اعتبارسنجی اشکال عناصر TensorArray استفاده می شود. اگر این شکل به طور کامل مشخص نشده باشد، جمع آوری TensorArrays با اندازه صفر یک خطا است.

برمی گرداند:

 • Output : همه عناصر موجود در TensorArray ، در امتداد یک محور جدید (بعد جدید 0) به هم پیوسته اند.

سازندگان و ویرانگرها

TensorArrayGather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)
TensorArrayGather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype, const TensorArrayGather::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
value

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ElementShape (PartialTensorShape x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TensorArrayGather:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TensorArrayGather .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش

::tensorflow::Output value

توابع عمومی

TensorArrayGather

 TensorArrayGather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype
)

TensorArrayGather

 TensorArrayGather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype,
 const TensorArrayGather::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شکل عنصر

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)